Tilskuddet kan f.eks nyttes til: 

 • Skogkultur
  • Foryngelse
  • Ungskogpleie i barskog
  • Skjermhogst
  • Tynning i barskog
  • Gjødsling
  • Ungskogpleie i lauvskog
 • Skogsvegbygging
 • Miljøtiltak
 • Drift med taubane, hest o.a. 

Mer om tilskuddsordninger i skogbruket kan du lese på landbruksdirektoratets sider om ordninger for skogbruk.