Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Dyrøy kommune har interkommunalt PPT-samarbeid med Bardu og Målselv kommune. 

PPT tar imot henvisning av enkeltindivider og klasser/grupper. 

Henvisningsskjema til PP-Tjenesten.

Sakkyndig vurdering

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering - en såkalt sakkyndig vurdering. Vurderingen skal vise om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå et tilbud for barnet, foreldrene eller barnehagen.

Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

  • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak fra opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Tegnspråkopplæring
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
  • Utvidet opplæringstid i videregående skole

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke, eller kan ikke få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Saksbehandling

Saksbehandling
Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid
Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.