Hensikten med å utarbeide kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt er tredelt:

  1. Følge opp forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3, som pålegger kommunen å vedta egne kommunale målsettinger for utviklingen av de bestandene av elg, hjort og rådyr som kommunen har åpnet for jakt på.
  2. Tilrettelegge for en lokal og langsiktig forvaltning av viltressursene med hensyn på nærings- og rekreasjonsmessig utnyttelse, der ulemper for jord- og skogbruk og andre interesser holdes på et akseptabelt nivå
  3. Sette mål som er retningsgivende for bestandsplaner som det enkelte vald eller bestandsplanområde skal utarbeide.


De kommunale målsetningene i Dyrøy tar sikte på en rullering hvert 4. år.