Hvor gjelder driveplikten?

Driveplikten gjelder for hele eiertiden på alt jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord, og innmarksbeite).  

Arealressurskart  i gardskart.nibio.no  kan brukes til å finne ut om det er landbruksjord på eiendommen. Fyll inn kommune,  gårdsnr og bruksnummer på eiendommen. 

NB! I arealressurskartet (AR5)  klassifiseres areal på bakgrunn av tilstand, ikke hva det brukes til. 

 

Hvordan oppfylle driveplikten? 

Driveplikten kan oppfylles ved at man driver jorden selv eller leier den bort. Ny eier må innen ett år ta stilling til om han eller hun vil drive eiendommen selv eller leie den bort. For å oppfylle driveplikten må leieavtalens varighet være minimum 10 år. En kopi av leieavtalen skal leveres til kommunen.

Landbruksdirektoratet har en oversikt over utviklingen i jordleiepriser 

Forslag til mal for avtale om leie av jord finner du her: pdf /  Word

Fritak fra driveplikten

Man kan søke kommunen om fritak fra driveplikten. Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet ihevd, størrelsen på arealt, avkastningsevnen, og om det er bruk for arealet som tilleggsjord i området. Det skal også legges vekt på søkers livssituasjon. 

 

Har du jord som du ønsker å leie ut, eller har du behov for mer jord? 

Ta kontakt med kommunen :)