Kommunens plikt til å yte helsehjelp og praktisk bistand er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 3.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Søknad behovsprøves.

Hva får du?
Du kan få hjelp til blant annet:

 • personlig hygiene og stell
 • handling av varer
 • rengjøring
 • klesvask

Krav til søker
Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Dyrøy kommune.

Hva koster det?
Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp. Se prisoversikt lengre ned.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Hjemmesykepleien vil legge til rette for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme. Retten til hjelp er hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven §2-1.

Hva kan du få hjelp til?

• Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
• Hjelp til å utføre personlig hygiene
• Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
• Sårbehandling
• Veiledning om kosthold og helsespørsmål
• Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd etter en periode med funksjonsnedsettelse (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
• Helsehjelp til alvorlig syke og døende
• Veiledningssamtaler ved psykiske utfordringer (Psykiatritjenesten).

 

Hvordan få tjenester i hjemmet

Søk hjemmesykepleie (skjema i Word-format).

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søknadsskjemaet sendes til Dyrøy omsorgssenter v/Enhetsleder, Dyrøytunet 5, 9311 Brøstadbotn.

I noen tilfeller har du behov for oppfølging etter sykehusopphold, enten inne i sykehjemmet, eller i ditt hjem. I disse tilfellene avtaler sykehuset med deg at de sender en anmodning til kommunen om ditt hjelpebehov. Pleie- og omsorgsetaten gjør da vurderinger av hvordan dine utfordringer best kan løses og gir sykehuset tilbakemelding om dette.

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det omsorgsteamet som behandler søknaden.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis, eventuelt medisinsk forbruksmateriell dekkes av pasient, oftest via reseptordning.

Hva kan du forvente av tjenesteyterne?

 • At du og hjemmet ditt blir behandlet med respekt.
 • At vi overholder taushetsplikten.
 • At du får en kontaktperson som har hovedansvar for hjelpen du mottar.
 • At de ansatte har nødvendig helsefaglig kompetanse, men at det noen ganger kommer assistenter, lærlinger og studenter hjem til deg fordi vi er en lærebedrift.
 • At våre ansatte har ulik etnisk bakgrunn og kjønn.
 • At vi kommer til mest mulig faste tider. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid.
 • At vi bistår deg med å finne ut hvordan du kan få hjelp til å gjøre innkjøp, følge til lege, tannlege o.l. Dette er oppgaver som hjemmesykepleien ikke vanligvis gjør. 
 • At vi fører pasientjournal, dette er en forutsetning for å yte helsehjelp.

Hva forventer hjemmetjenesten av deg?

 • At du gjør de aktivitetene du klarer selv.
 • At du selv håndterer medisinene dine om du ikke har inngått legemiddelavtale med hjemmesykepleien.
 • At du tar i bruk hjelpemidler om du trenger det.
 • At du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til/skal trene på å varme middag.
 • At du har personvekt dersom du får hjelp til veiing
 • At du har tørkepapir, avfallsposer og flytende håndsåpe tilgjengelig.
 • At du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • At du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel.
 • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller hvis du reiser bort. Dette gjelder også hvis du har pårørende på besøk som dekker de behov som hjemmetjenesten ellers skulle gjøre.
 • At du som har trygghetsalarm bare bruker den ved akutt behov for helsehjelp.
 • At du helst ringer hjemmesykepleien fra 08-15 på ukedager. På kveld og helg er alle våre ansatte ute hos pasienter, og kun tilgjengelige for korte beskjeder.
 • At du lufter godt om du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer.
 • At boligen holdes ren enten ved bruk av egne krefter, innleid hjelp eller hjemmehjelp.
 • At dyr holdes i bånd eller inne på andre rom.

Pårørendestøtte

Målet er at privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste i hjemmet ved å få hjelp gjennom et eller flere av tilbudene som er hjemlet i hol §3-6:

Disse tilbudene er gratis.
• Opplæring og veiledning
• Avlastningstiltak i hjem eller sykehjem
• Omsorgsstønad (omsorgslønn)

Hva får du?

 • Opplæring og veiledning: Dette kan være veiledning i det meste fra enkle prosedyrer til mer omfattende oppfølging av sykdomsutvikling.
 • Avlastningstiltak: Dette kan være faste gjentakende opphold i sykehjem for den omsorgstrengende, eller tiltak i/utenfor hjem som gir omsorgspersonen egentid eller ferie.
 • Omsorgsstønad: Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Dette beskrives i en kontrakt/oppdragsavtale med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

Krav til søker.

 • Den pleietrengende må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver som hjemmesykepleien ellers har måtte utføre.
 • Det må vurderes om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med de andre hjelpetiltakene.

Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Tenk over dette før du søker:

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn en person?
 • Hva må til for at du skal kunne gjennomføre omsorgsoppgavene, og samtidig ha overskudd og trygghet?

Hvordan søke?

Søk om omsorgsstønad (Word-format) 

Søknaden sendes til pleie og omsorgstjenesten i kommunen.
Adresse: Dyrøy omsorgssenter v/Enhetsleder, Dyrøytunet 5, 9311 Brøstadbotn.
Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Når Omsorgsteamet har mottatt søknaden, besøker vi deg for å snakke med deg og den du utøver omsorg for. Vi vil da vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører og hvordan hverdagen fungerer for dere. I samråd med deg vurderer vi de behov som synliggjøres og hvilke tilbud som vil være gunstig for dere. Når det gjelder omsorgsstønad gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du kan få godtgjørelse for.

Tjenesten for psykisk utviklingshemmede

Tjenesten er et tilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser.

Vårt mål er å:

 • Tilrettelegge for egenmestring og best mulig funksjonsnivå.
 • Opprettholde muligheten for å leve og bo selvstendig.
 • Bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.

 Tjenesten yter:

 • Kartlegger hjelpebehov.
 • Har bolig i kommunen.
 • Hjelp av miljøterapeut, veiledning og individuell oppfølging i bolig i kommunen.
 • Arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede.
 • Avlastning (til familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver.)
 • Støttekontakt.
 • Hjelp til kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Koordinering ved behov for sammensatte tjenester gjennom individuell plan etc.

 Krav til søker:

Du må ha hjelpebehov som skyldes psykisk utviklingshemming, eller psykisk lidelse som gjør at du har behov for hjelp.

Hvordan søke?

Søk tjeneste til psykisk utviklingshemmet (Word-format).
Søknadsskjemaet sendes til Dyrøy omsorgssenter v/Enhetsleder, Dyrøytunet 5, 9311 Brøstadbotn.

Matombringing

Om du bor hjemme og ikke er i stand til å lage mat til deg selv, kan du få ferdiglaget middagsmat levert på døren. 

Hva er matombringing?

 • Kommunen tilbyr matombringing for at du skal kunne bo hjemme og få dekket behovet for sunn, god og næringsrik mat.
 • Maten kan leveres kald for oppvarming hjemme. 
 • Middagene leveres ut to dager i uken; tirdag og fredag.

Leveringsavtalen
Du som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille og endre leveringsavtalen.   

Ring hjemmesykepleien på telefon 90 60 25 88
Avbestilling må være mottatt innen fredag kl. 13. Avbestillingen vil tre i kraft onsdag påfølgende uke. Du vil likevel bli fakturert for mandag og tirsdag, men slipper fakturering fra onsdag.

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

Hva er trygghetsalarm?
Trygghetsalarmen er knyttet til en alarmsentral der du blir møtt av helsepersonell. Ansatte ved alarmsentralen vil ta kontakt med deg via høyttaler for å høre hvorfor du har utløst alarmen. Hvis det er behov for det, kontakter alarmsentralen hjemmesykepleien eller din kontaktperson som kommer hjem til deg. 

For at alarmen skal gå til alarmsentralen, må du være i huset ditt. Rekkevidden må prøves ut på forhånd.

Hjemmesykepleien bruker nøkkelen de har fått av deg for å komme seg inn til deg hvis døra er låst og du ikke kan åpne selv.

Samtykkeerklæring
For å få trygghetsalarm, må du fylle ut et skjema om samtykke: Samtykkeerklæring (Word-format).

Hva koster det?
Du betaler en egenandel per måned, se prisoversikt lengre ned.