Langtidsopphold

Langtidsopphold tilbys til personer som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging av helsetilstand. 
Forskrift om langtidsopphold ved Dyrøy omsorgssenter

Korttidsopphold

Korttidsopphold innvilges til personer som har behov for kortvarig oppfølging av helsetilstand på institusjon.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Dagopphold

Dagopphold er et tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon.

Nybygg og renovering

Ombygging og nybygg ved Dyrøy omsorgssenter fase 1, startet opp i juni 2019. Byggeperioden forventes å vare i ca 2 år.

I denne perioden har vi vært så heldige at vi får hjelp av Salangen kommune som lar oss leie en avdeling ved SABE (Sykehjemmet i Salangen). Her vil vi benytte oss av mellom 6 og 8 institusjonsplasser. Avdelingen bemannes dag og aften med personale fra Dyrøy, nattevakt-tjenesten kjøper vi fra Salangen kommune.

Allerede mandag 3. juni flytter seks pasienter over til Salangen, deretter vil vi gjøre interne flyttinger slik at «Sørstua» blir tom, dette gjelder også hybler og leiligheter. Det vil gjennomføres befaringer umiddelbart og rivearbeid påbegynnes så snart firma er antatt.

Det vil deretter bygges 7 frittstående omsorgsleiligheter rett sør for sykehjemmet, det vil også bygges opp en ny moderne sykehjemsavdeling med åtte pasientplasser.

Når disse byggene er klare, gjenstår en viss renovering og modifisering av avdeling «Nordstua» og «Rosestua». Her vil det lages personalrom/vaktrom, samtidig skal endestuene utvides for å gi bedre plass til pasientene. Først når denne siste renoveringen er ferdig, kan vi flytte hjem fra Salangen.

Internt har vi forberedt ansatte og pasientene med sine pårørende. Byggeperioden kommer til å bli krevende for alle sammen, men samtidig vet vi at dette må til for å dekke fremtidens behov. Vi gleder oss alle sammen til å se, og ikke minst ta i bruk de nye og renoverte lokalene.