Drenering

Drenering gir både økonomiske og miljømessige fordeler. Jorbruksjord som er godt drenert gir større avlinger, produserer mindre lystgass (en klimagass som dannes i vannmettet jord), og er mindre utsatt for erosjon og overflateavrenning. Det siste er også positivt med hensyn til vannmiljø og vannkvalitet. NIBIOs jordsmonnsstatistikk viser at ca. 47 % av jorden i Norge er selvdrenerende, mens mer enn halvparten av jorden krever drenering. Klimaendringer og behovet for økt matproduksjon vil dessuten dessuten gjøre at drenering blir stadig viktigere i årene som kommer. 

Les mer om tilskuddsordningen her

Fagartikler om drenering: 

NIBIOs nettsider om hydrotekniske tiltak 

NLR faktaark om drenering


Nydyrking

Nydyrking er fulldyrking eller overfaltedyrking av udyrka jord, eller gjenoppdyrking av av jordbruksareal som ikke har vært brukt på over 30 år. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Dette er hjemlet i nydyrkingsforskriften. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- kultur- og landskapsverdiene. 

Søknadsskjema og mer om nydyrking finner du på Landbruksdirektoratets nettsider 

 

Landbruksvei

Bygging av nye veier håndteres normalt etter Plan og bygningsloven. Bygging av landbruksveier er et unntak.  Når 50 % eller mer av den samlede nytten av veien er knyttet til landbruksvirksomhet defineres veien som en landbruksvei og saken skal behandles etter landbruksveiforskriften

Søknadsskjema og mer om landbruksvei finner du på Landbruksdirektoratets nettsider