Et godt samarbeid mellom hjem og skole skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling. Gjennom god klasseledelse skal skolen utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Skolen har egen miljøterapeut. Vi satser også på økt læring gjennom bruk av digitale verktøy.

Visjon

Skolens visjon er at vi skal gi elevene kompetanse, trivsel og respekt. Skolen har miljøterapeut, og er med i satsingene Inkluderende barnehage- og skolemiljø og er realfagskommune.

Historie

Elvetun skoles historie går tilbake til 1955 da barneskolefløya ble tatt i bruk. I 1969 kom neste byggetrinn med innføringen av ungdomsskole. Dyrøyhallen ble bygd i 1995 og høsten 1997 ble tilbygget som skal romme 6-åringene tatt i bruk. I forbindelse med denne utbygginga ble også lærernes arbeidsforhold bedret. I 2012 sto skolen klar etter en omfattende renovering. Et overbygg til administrasjonsfløyen huser nå fasiliteter for renovatører og vaktmester, lagerlokale samt heis.

Tall og fakta

 • 1-10 skole med ca. 110 elever
 • pedagogisk personale på 20
 • andre ansatte 3 fagarbeidere
 • Pedagogisk utdanna leder på SFO
 • 28 barn i skolefritidsordningen (SFO)

Fasiliteter

 • ungdomstrinnet i egen fløy
 • 1. og 2. klasse, samt SFO i egne lokaliteter
 • 3. – 7. klasse i barneskolefløya
 • kultursal
 • idrettshall
 • 12,5 m svømmebasseng
 • rimelig bra utstyr
 • høyt utdannet personale
 • gode arbeidsrom for personalet
 • kulturskolen er en integrert del av skolen
 • et glimrende uteområde både sommer som vinter
 • ventilasjonsanlegg i hele skolebygninga

Satsingsområder

 • arbeide for et trygt og godt skolemiljø - forebygge mobbing
 • inkluderende skolemiljø
 • elevvurdering
 • lese- og skriveopplæring, med fokus på begynneropplæring
 • alle elever har egen iPad

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i grunnskolen. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre/foresatte, skolens personell, PPT, fysioterapeut, fastlege, barnevern, sykehus og andre.

Skolehelsetjenesten tilbyr

 • Informasjon, råd og veiledning.
 • Målrettede helseundersøkelser.
 • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
 • Samtaler.
 • Helseopplysning og undervisning.
 • Henvisning til andre instanser ved behov.
 • Gruppevirksomhet.

Kontortid på skolen er mandager og torsdager fra 09:00-14:30. 

Nyheter fra Elvetun

Skolen har egen hjemmeside, gå til Elvetun skole her