Tilgjengelige boliger

Kommunen har ulike boliger tilgjengelig

 • Omsorgsboliger for de som har behov for omsorgstjenester
 • Omsorgsboliger for de som har behov for lettstelt bolig, med nærhet både til sentrum og helsetjenester
 • Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet
 • Boliger til førstegangsbosatte flyktninger

Kommunen har og oversikt over en del private utleiere i kommunen. 

 

Ved prioritering og tildeling av bolig følges kommunens retningslinjer

 

Målgruppe

 • Over 18 år
 • Lovlig opphold i Norge
 • Folkeregistrert i Dyrøy kommune (det kan i enkelte tilfelles gjøres unntak fra dette)
 • Stå uten, eller være i ferd med å miste bolig
 • Personer som med bakgrunn i alder og/eller helse har behov for tilrettelagt boform som feks. sykehjems, bemannet bolig eller omsorgsbolig
 • Personer som står i en krise (skade på hus, samlivsbrudd o.l.)

Kriterier/vilkår

 • Stå uten eller i ferd med å miste bolig
 • Kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter for å bli satt i stand til å selv skaffe seg egnet bolig

Hvordan søke

For å søke om kommunal bolig bruker du enklest digital søknad som du finnner her

Dersom du ikke har bankid eller av andre årsaker ikke kan søke digitalt kan du sende søknad per post til:

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Merk konvolutten med "Søknad om bolig"

I søknaden må det komme frem på hvilken grunn du søker om kommunal bolig

Saksbehandling

Det administrative arbeidet med kartlegging av søker(e), og behandling av søknad ligger hos boligveileder i Dyrøy kommune.

Søknader som omhandler institusjon og omsorgsboliger behandles av omsorgsteamet i kommunen. 

 

Søknader behandles normalt senest innen 3 uker fra den er mottatt, dersom den ikke kan behandles innen denne tidsfristen vil du motta informasjon om dette. 

 

 

Klagemulighet

Vedtak som er fattet er enkeltvedtak, enkelvedtak kan etter forvaltningsloven §28 påklages. 

Klagen må være skriftlig, det må i klagen komme frem hva du klager på. 

Klagefirsten er 3 uker fra vedtaket er kommet frem til søker

Dersom du har søkt digitalt kan du i søknadsportalen levere din klage, om du ikke har søkt digitalt kan du sende klagen til:

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

 

For mer informasjon om hva klagen skal innholde, se forvaltningsloven §32 eller ta kontakt med kommunen for veiledning

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

For spørsmål, råd og veiledning angående bolig, bostøtte og startlån kontakt Eirik Coucheron Varvik på epost eirik.varvik@dyroy.kommune.no eller på telefon 41365237

For generelle spørsmål kontakt servicetorget på telefon 77189200

Nødbolig

Dersom du står i en situasjon hvor du står uten boplass kontakter du NAV Salangen - Lavangen - Dyrøy på vakttelefon 91 39 41 91 eller på 55 55 33 33 for hjelp til nødbolig i påvente av at søknad om kommunal bolig blir behandlet.