Tilgjengelige boliger

Kommunen har ulike boliger tilgjengelig

 • Omsorgsboliger for de som har behov for omsorgstjenester
 • Omsorgsboliger for de som har behov for lettstelt bolig, med nærhet både til sentrum og helsetjenester
 • Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet
 • Boliger til førstegangsbosatte flyktninger

Kommunen har og oversikt over en del private utleiere i kommunen. 

 

Ved prioritering og tildeling av bolig følges kommunens retningslinjer

 

Målgruppe

 • Over 18 år
 • Lovlig opphold i Norge
 • Folkeregistrert i Dyrøy kommune (det kan i enkelte tilfelles gjøres unntak fra dette)
 • Stå uten, eller være i ferd med å miste bolig
 • Personer som med bakgrunn i alder og/eller helse har behov for tilrettelagt boform som feks. sykehjem, bemannet bolig eller omsorgsbolig
 • Personer som står i en krise (skade på hus, samlivsbrudd o.l.)

Kriterier/vilkår

 • Stå uten eller i ferd med å miste bolig
 • Kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter for å bli satt i stand til å selv skaffe seg egnet bolig

 

I all saksbehandling av søknader om kommunale boliger legges kommunens retningslinjer til grunn.

Hvordan søke

For å søke om kommunal bolig bruker du enklest digital søknad som du finner her

Dersom du ikke har bank-ID eller av andre årsaker ikke kan søke digitalt kan du sende søknad per post til:

Boligkontoret, Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

 

I søknaden må det komme frem på hvilken grunn du søker om kommunal bolig

Saksbehandling

Det administrative arbeidet med kartlegging av søker(e), og behandling av søknad ligger hos boligkontoret i Dyrøy kommune.

Søknader som omhandler institusjon og omsorgsboliger behandles av omsorgsteamet i kommunen. 

 

Søknader behandles normalt senest innen 3 uker fra den er mottatt, dersom den ikke kan behandles innen denne tidsfristen vil du motta informasjon om dette. 

Mer informasjon om kriterier, vilkår, søknadsbehandling og lignende, se våre retningslinjer

 

Klagemulighet

Vedtak som er fattet er enkeltvedtak, enkeltvedtak kan etter forvaltningsloven §28 påklages. 

Klagen må være skriftlig, det må i klagen komme frem hva du klager på. 

Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er kommet frem til søker

Dersom du har søkt digitalt kan du i søknadsportalen levere din klage, om du ikke har søkt digitalt kan du sende klagen til:

Boligkontoret, Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

 

For mer informasjon om hva klagen skal inneholde, se forvaltningsloven §32 eller ta kontakt med kommunen for veiledning

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

For spørsmål, råd og veiledning angående bolig, bostøtte og startlån kontakt fagleder boligkontor, Eirik Coucheron Varvik på epost eirik.varvik@dyroy.kommune.no telefon 413 65 237, eller kontakt NAV på 55 55 33 33

For generelle spørsmål kontakt servicetorget på telefon 77 18 92 00

Nødbolig

Dersom du står uten boplass kan du ha krav på nødbolig, kontakt NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy på telefon 55 55 33 33 eller 913 94 191 for råd og veiledning, NAV kan veilede på hvordan du kan søke om kommunal bolig.