Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan motta. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist to ganger i året. Man søker om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. 

Kommunen behandler søknaden og veileder søkere. 

Mer informasjon finnes på landbruksdirektoratets nettsider

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom

Gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Søknadsfrist:

Senest ett år etter siste dag i den perioden du søker tilskudd for.

Eletronisk søknadsskjema og mer om ordninga finner du på Landbruksdirektoratets nettsider

 

Erstatning ved avlingssvikt

Foretak som kan dokumentere avlingssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om erstatning ved avlingssvikt. Foretaket må uten ugrunnet opphold gi melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Eletronisk søknadsskjema og mer om ordninga finner du på Landbruksdirektoratets nettsider

 

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Alle landbruksforetak kan søke om tilskudd til miljøtiltak på egen gård eller på leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram og en veileder medoversikt over tiltak som man kan få tilskudd til å utføre. Som et ledd i det nasjonale vannregionarbeidet har Sørreisa fokus på tiltak som gir bedre vannkvalitet. 

Du finner veileder og søknadsskjema her hos Statsforvalteren i Troms

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen mottar og behandler søknader om tilskudd. Dyrøy kommunes tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket vil du finne her straks den er revidert.

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Det kan gis tilskudd til miljøtiltak utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift. 

For å få innvilget tilskuddet må tiltaket gjennomføres på en landbrukseindom, og det må foregå produksjonstilskuddsberettiget drift på eiendommen. 

Søknadsskjemaet og mer om SMIL på Landbruksdirektoratets nettsider


Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Kommunen behandler søknader om drenering. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere har vært grøftet kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte areal kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke har vært grøftet tidligere. 

Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:

  • Systematisk grøfting: Drenering med en bestemt avstand mellom grøftene som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet. 
  • Profilering: Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet. 
  • Omgraving: omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevnen.
  • Annen grøfting (usystematisk grøfting): Usystematisk og tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet. 
  • Avskjæringsgrøfting: Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra ovenforliggende arealer og inn på jordbruksarealet. 

Elektronisk søknadsskjema og mer om drenering på Landbruksdirektoratets nettsider 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Ordningen skal fremme god beitebruk gjennom infrasstruktur i beiteområdene. Kommunene overtok forvaltningsansvaret for ordningen i 2020, og man kan både få tilskudd til faste installasjoner og planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av tilskudd. 

Elektronisk søknadsskjema og mer om ordningen på landbruksdirektoratets nettsider 

 

Tidligpensjon i jordbruket

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år kan få tidligpensjon. Det blir stilt krav til intekt i en referanseperiode på fem år. Det gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Det er også en forutsetning at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. 

Elektronisk søknadsskjema og mer om tidligpensjonsordningen på Landbruksidirektoratets nettsider