Flytskjema for hogst: 

1. Melding om hogst 

Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog blir sendt til kommunen. Kommunen har ansvar for at skogeier leverer hogstmelding og skal behandle den. 

Skjema for melding av hogst i vernskog finner du her 

Mer informasjon finner du her

2. Aktsomhetsvurdering 

Skogeier er pliktig til å ta miljøhensyn under hogst jfr. forskrift om bærekraftig skogbruk § 3 og naturmangfoldloven § 6. Ved salg av virke krever tømmerforordningen at det skal gjennomføres aktsomhetsvurdeing av hver enkelt skogsdrift og at all informasjon skal tas vare på i fem år.

Vedlagt er et hjelpeskjema som kan brukes for å få med de viktigste momentene som må inngå i eb aktsomhetsvurdering. 

Skjemaet forutsetter at det foreligger dokumentasjon om: 

  • Skriftlig hogstkontrakt mellom skogeier og virkeskjøper
  • Melding om hogst
  • Dokumentasjon på sjekk av miljøinformasjon

3. Rapportering av virkesomsetning og trukket skogfond 

All hogst for salg skal innmeldes til Landbruksdirektoratets database for virkesomsetning og trukket skogfond jfr. forskrift om skogfond § 9. 

  • Dersom skogeier hogger i egen skog og produserer