Figur 1 - Planområdets avgrensning i sort stiplet linje
Figur 1 - Planområdets avgrensning i stiplet linje

Bakgrunn

Over en periode på de seneste fire-fem år har eier av eiendommen gnr. 17 bnr. 45 etablert reiselivsanlegget Jæger Adventure Camp, delvis basert på dispensasjonssøknader og enkeltsaksbehandling i kommunen. Deler av anlegget er også etablert uten tillatelse. Reiselivsanlegget består av utleiehytter med plass for kurs/konferanse, flytebrygge, badstu og badestamp, grillhytte og sløyebu samt opparbeidete uteområder og parkering. Det er foretatt mudring og utdyping i sjø utenfor anlegget.

Nord for Jæger Adventure Camp, på eiendommen gnr. 17 bnr. 24, ligger Kastnes Gamle Handelssted. Flere av bygningene på handelsstedet er SEFRAK-registrert som bygninger fra før 1900.

I kommuneplanens arealdel er eiendommene i området hovedsakelig avsatt til BA7: bebyggelse og anlegg med angitt hovedformål fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthavn, veg og adkomst. Eiendommene er dessuten underlagt hensynssone jf. plan- og bygningsloven § 11-8 e) sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer. I tillegg til de nevnte eiendommene inkluderer planområdet noe vegareal og areal i sjø som i kystsoneplanen er avsatt til nåværende og fremtidig ferdsel. Det ligger også noen frittstående bygninger som er registrert som bolighus innenfor planområdet.

Hensikten med planarbeidet er å få ordnet opp i forholdene på Kastneshamn, hvor utbygging har foregått uten plan over lengre tid. Hensynet til eksisterende kulturmiljø, trafikksituasjon og naboer er viktige fokusområder i planarbeidet, i tillegg til å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling av området videre. Aktuelle tiltak som vil vurderes nærmere i planarbeidet er: bobiloppstillingsplass og tømmestasjon, forlengelse av molo og utvidelse av småbåthavn, strandpromenade, lekeplass, badestrand og butikk/servering i første etasje av handelshuset.

Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning

Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 4 har forslagsstiller vurdert om planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskriftens §§ 6, 7 eller 8: 

Planen omfattes ikke av § 6.

Planen omfattes ikke av § 7. 

Planen omfatter turisme og fritid og er dermed nevnt i forskriftens vedlegg II kapittel 12. Jf. § 8 skal planen konsekvensutredes dersom den kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne. I dette tilfellet er det konkrete tiltaket konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel 2019-2029. Anbefalingen fra konsekvensutredningen er at området detaljreguleres, og anbefalingen er fulgt opp gjennom bestemmelser og hensynssone i arealdelen. Reguleringsinitiativet er i tråd med arealdelen, og forslagsstiller finner at krav om konsekvensutredning til reguleringsplanen dermed ikke er utløst. Samtlige planfaglige tema vil belyses og de valgte løsninger vil begrunnes som del av det ordinære planarbeidet. 

Innspill til planarbeidet

Dersom du har innspill eller spørsmål til planarbeidet kan disse rettes til:

Postadresse: WSP Norge AS v/ Heidi Martens, Postboks 213, 9253 Tromsø
E-postadresse: heidi.martens@wsp.com
Telefon: 938 52 896

Frist for innspill: 23. oktober 2020

Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Heidi Martens
Prosjektleder

Som vedlegg:
- Adresseliste
- Referat fra oppstartsmøte