Fysioterapitjenesten er rettet mot

  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 
  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening.  
  • personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.

Læring og mestring

En god helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og skade rammer oss. I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon, og bli styrket i å håndtere helseutfordringene på en god måte for seg selv og sine.

Brukermedvirkning er en forutsetning for all lærings- og mestringsvirksomhet. Et godt samarbeid mellom brukere og fagpersonell om lærings- og mestringstilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det vil si at vi gjerne tar imot innspill fra deg om hva som kan være aktuelt å gjennomføre av tilbud.

Eksempler på lærings- og mestringstilbud kan være;

  • Individuell undervisning av brukere, pasienter og pårørende knyttet til medisinsk behandling
  • Gruppetilbud utformet for definerte målgrupper, f.eks. «Pårørendeskole»
  • Støtte til endring av levevaner som for eksempel i frisklivssentraler, røykeslutt og/eller kostholdsveiledning
  • Likepersonsamtale / -gruppe

Les mer om lærings- og mestringstjenester her

Hjelpemidler

NAV hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark formidler hjelpemidler for langtidslån, det vil si for personer med skade eller lyte som forventes å vare mer enn 2 år. Disse må søkes på i samarbeid med bruker.

Kommunen har i samarbeid med Astafjord vekst et lager for korttidslån for eksempel etter operasjoner eller ved andre mer kortvarige behov.

Har du behov for hjelpemidler eller spørsmål om ordningene, er du velkommen til å ta kontakt.

Fysioterapeut Ellen Mikalsen Hals, telefon 488 92 732
Astafjord vekst: Ove Andrè Johnsen, telefon 969 010 57, ove@avekst.no

Lenker:
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/snarveier/om-hjelpemidler-for-person