NMSK midler

NMSK står for nærings og miljøtiltak i skogbruket. Kommunne har vedtatt overordna retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for Dyrøy kommune for perioden 2021-2025. Disse finner du her

Mer om tilskuddsordniger i skogsbruket kan du les på landbruksdirektoratets sider ordninger for skogbruk

Melding om hogst

All skog i Troms er definert som vernskog. All hogst i Dyrøy, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal derfor meldes. Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes kommunen hvor hogsten skal foregå seinest 3 uker før hogsten skal settes i gang. Har kommunen ikke gitt svar på meldinga innen 3 uker fra den dagen da meldinga kom fram, kan det meldte tiltaket settes i verk i samsvar med reglene som gjelder etter skogloven. 

Meldeskjema for hogst i Dyrøy

 

Rapportere virkesomsetning

Alt virke som omsettes ut over skogeiers eget husbehov, skal rapporteres til virkesdatabasen. Det er kjøper som er ansvarlig for å rapportere grunnlaget for trekk og innbetaling av skogfond til virkesdatabasen. I virkesdatabasen finner du opplysninger om hogst og trukket skogfond. 

Kjøper rapporterer elektronisk via Altinn. Du kan rapportere småsalg alternativt på skjema-LDIR-918. Skjemaet fylles ut og sendes til kommunen der hogsten har vært.

Mer om å rapportere virkesomsetning finner du på Landbruksdirektoratets nettsider

Skogfond

Mellom 4 og 40 prosent av inntekten fra tømmersalg/virke til vedsalg skal settes på skogeiers skogsfondskonto. Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning, som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Bruk av skogsfond gir en skattefordel og alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.

Mer om skogfond og skogfondskonto finner du på Landbruksdirektoratets nettsider