Beredskapsavdelingen er 1 av de 2 lovpålagte avdelinger som brannvesenet deles opp i, og har som primæroppgave å sørge for at kommunen er i stand til å takle brann, ulykker og andre uønskede hendelser.

Beredskapsavdelingens oppgaver er styrt av brannvernloven § 1

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre aktuelle ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling er felles for Dyrøy og Sørreisa Kommune. Avdelingen består av en feier i 100% stilling, ansatt i Dyrøy Kommune og leder forebyggende i 50% ansatt i Sørreisa Kommune. Avdelingen administreres fra Sørreisa og er underlagt brannsjefen i Sørreisa.

Dyrøy brannvesen er i dag oppsatt med følgende kjøretøy:

  • 1 Mannskapsbil m/klippe og røykdykker utstyr
  • 1 Tankbil med 10 m3 vann
  • 1 eldre mannskapsbil
  • 1 slepepumpe

Roller/oppgaver i Dyrøy brannvesen:

  • 4 Utrykningsledere/uten vakt
  • Sjåfører uten vakt
  • røykdykkere

I tillegg har brannvesenet også beredskapsoppgaver i forhold til:

  • IUA/ Oljevern
  • Førstehjelp/Akutthjelp
  • Overflateredning