Bo i Dyrøy
Fra folkemøtet 27.februar. Foto: Marit A.Espenes

Gruppearbeid

Dette er verdifulle innspill vi ønsker å dele med dere. Møtet ble ledet av Distriktssenteret og var svært godt besøkt. Kommunen skal bruke alle innspillene i sitt arbeid med ny samfunnsplan og arbeid med videre sentrumsutvikling.

Det som følger under er svar etter gruppearbeid, der forsamlingen ble utfordret til å besvare flere spørsmål.

 1. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for flere arbeidsplasser?
 2. Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy?
 3. Hvordan skape et sentrum i Brøstadbotn som er godt å ferdes i?
 4. Hvordan kan frivilligheten blomstre?

Vi presenterer spørsmål og svar etter tur her på hjemmesida vår.

Spørsmål: Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy?

 • Ha et minimum av kulturtilbud
 • Få til synergier kafe/frivillighet/kommune
 • Revolusjon i Sparebanken Nord-Norge
 • Stimulere til boligfinansiering for nyetablerte (husbanken/kommune)
 • Infrastruktur (vann, vei, kommunikasjon)
 • Ulike leiemuligheter (enebolig, leilighet, småbruk)
 • «fadder»ordning for tilflyttere
 • Trivsel
 • Fokus på etablerte bedrifter
 • Levende sentrum
 • Fungerende boligmarked
 • Lave kostnader
 • Infrastruktur
 • Lærlingeplasser
 • Trivselsskapende tiltak
 • Kurs/kompetanseheving i samhandling (organisasjonspsykologi)
 • Boliger/leiligheter
 • Attraktive arbeidsplasser
 • Sjønære boligtomter m/naust
 • Godt utbygd samferdselsnett
 • Tilgjengelige attraktive boliger (utleie)
 • Levende, attraktivt sentrum, bort med buskas!
 • Sentrum skal ikke være en parkeringsplass
 • Gratis barnehage og SFO
 • God skole, høy kompetanse, godt læringsmiljø
 • Priser boligmarked – kjøp/leie
 • Fritidsaktiviteter
 • Felles møtesteder
 • Attraktivt sentrum
 • Omsorg for hverandre
 • Ut av sofaen
 • Omdømmebygging – framsnakke bygda vår
 • Kollektiv trafikk
 • Bruke de tilbudene vi har rundt oss (kafe / butikk)
 • Gå fra å være tilskuer til aktiv bruker av fellesskapet i bygda
 • Aktivitetspark (klatrevegg på ytre vegger av bygg, trampoline osv.)
 • Treningssenter
 • Gode kommunale tjenester
 • Sjøtomter
 • Fritidstilbud for «ALLE»
 • Gode botilbud
 • Godt tjenestetilbud dvs. lege, helsesøster, ped.
 • Bedre kommunikasjonstilbud Buss/båt
 • Bedre veier
 • Flere sosiale arenaer
 • Et mere sammensatt sentrum
 • Boliger – ulike str.
 • Støtte til bygging
 • Sosiale møteplasser – alle aldre – aktivitetspark / områder
 • Skole / BHG
 • Frivillig arbeid – Sørge for gode rammebetingelser
 • Ungdomslag + Idrettslag
 • Attraktive tomter – variasjon i beliggenhet
 • En god oppvekst – fritidsaktiviteter, skole, sosialt, barnehage
 • Mer variert fritidstilbud
 • Bruke næringene til å ta med seg ungdommer for å vise de hva som finnes
 • Bruke turistnæringen f.eks. for aktivisering
 • Attraktive boliger – Rimelig, div. størrelser for alle typer familier
 • Leie til eie
 • Prioritere utdanning og kompetanse (stort hjerte) hos lokale folk ved ansettelse
 • Dyrke flerkulturelt forståelse og være inkluderende – både for innvandrere og folk som ikke har et nettverk i bygda fra før – fadderordning
 • Kvalitet på barnehage og skole må styrkes
 • Flere og ulike typer boliger
 • Uformelle møteplasser og trivselstilbud
 • Involvering av innbyggerne i beslutningsprosesser
 • Informasjon og innlemming av nye tilflyttere
 • Ja-kultur
 • Heltidsstillinger
 • Arbeidsplasser
 • Ansette 2 (også partner)