Folkemøtet

Dette er verdifulle innspill vi ønsker å dele med dere. Møtet ble ledet av Distriktssenteret og var svært godt besøkt. Kommunen skal bruke alle innspillene i sitt arbeid med ny samfunnsplan og arbeid med videre sentrumsutvikling.

Det som følger under er svar etter gruppearbeid, der forsamlingen ble utfordret til å besvare flere spørsmål.

 1. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for flere arbeidsplasser?
 2. Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy?
 3. Hvordan skape et sentrum i Brøstadbotn som er godt å ferdes i?
 4. Hvordan kan frivilligheten blomstre?

Vi presenterer spørsmål og svar etter tur her på hjemmesida vår.

1. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for flere arbeidsplasser?

 • Jobbe for lavere skatter og avgifter
 • Skaffe utleieareal (bygg/tomter)
 • Konkurransedyktig
 • Fokus på etablerte bedrifter
 • God hjelp til saksbehandling – søknader og byråkrati
 • Bolig/barnehage/sykehjem etc.
 • Smidig og handlekraftig
 • Behjelpelig / følge opp
 • Gratis datasentral, lagring, hjemmesider, nettbutikk
 • Gratis regnskapstjenester, rådgivning
 • Skaffe enkle, rimelige boliger
 • Reklamere med god barnehage og skole
 • Gode og GRATIS fritidstilbud for barn og voksne
 • Reklamere med gode kommunikasjonsmidler (hurtigbåt, nær flyplasser)
 • Fantastisk natur, REKLAMER!
 • Utbygging/restaurering av næringsbygg
 • Vi har FIBER!
 • Attraktivt sentrum (samlingsplasser ute/inne)
 • Subsidiert/gratis tjeneste for regnskapsføring
 • Profesjonell bistand og positive holdninger til bestående næringsliv og grundere
 • Aktiv og oppsøkende dialog
 • Bidra med infrastruktur
 • Hjelpe aktører gjennom byråkratiske hindringer og prosesser
 • Kartlegge næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft og bidra til utdanning
 • God arealplanlegging
 • Rimelig lokalleie
 • God veiledning til de som ønsker å etablere seg
 • Lett tilgjengelighet til «næringskoordinator»
 • Økonomisk rådgivning (VOX)
 • Infobrosjyre til nyinnflyttere
 • God tilgang på arealer (variert) for utleie
 • Boliger (kjøp/leie)
 • Lavere tilgang til boligmarked (dyrt å komme inn på boligmarkedet)
 • Tettere dialog med de som driver næring
 • Hjelpe de som driver med nærings til å løse problemer. Besøke bedriftene ofte
 • Bedre og flere næringslokaler / utleie
 • Næringsfond med litt størrelse
 • Industriområde
 • Lete etter grundere
 • Tilgjengelig / Synlig
 • Tilrettelegger
 • Oppsøke de som kan bli grundere
 • Hastighet på regulering av områder for næring
 • Være positiv og gjerne oppsøke eksisterende næring for å bidra til ny utvikling
  • Proaktiv
  • Koble grundere med gode ideer sammen
 • Ville se og ha tid når en trenger hjelp
 • Støtte opp under grundere, enkeltpersoner – økonomi, engasjement, skjemaer, kontakter
 • Hjelpe de eksisterende bedriftene med å utvikle seg
 • Moderne næringslokaler
 • Offensivt, utadvendt hjelpe/tjenesteapparat
 • Reklamere for allerede etablerte næringsliv
 • Ja-kultur
 • Kortere saksbehandlingstid
 • Hyppigere kontakt med næringslivet
 • Kompetanseheving
 • Kartlegge tjenestebehov
 • Fokus på teknologiske løsninger
 • Kartlegge hvilken kompetanse/kapasitet man allerede har i kommunen
 • Næringsfond
 • Definere satsningsområdene
 • Arbeidsplass for 2
 • Insentiver for å få næringsaktører til kommunen

 

Lenke til sak: https://www.dyroy.kommune.no/dyroey-om-20-aar-folkemoetet-27-feb.6292454-517228.html