Omstillingsprogrammet er i god driv og det har etter tre år gitt gode resultater og begynnende effekter for næringslivet i Dyrøy. Pr utgangen av tredje omstillingsår har programmet bidratt til finansiering av rundt 90 tiltak/ prosjekter i de fire innsatsområdene. Av dette er ca 3/4 gitt til prosjekter og kompetansetiltak i bedrifter. Resten er tilretteleggende prosjekter i regi av omstillingsprogrammet selv eller kommunen. Det viktigste målet etter tre år har vært å bidra til 25 nye eller sikrede arbeidsplasser i bedrifter i Dyrøy og det målet har vi nådd!

Marit Alvig Espenes er styreleder i VOX Dyrøy og er glad for videreføring av omstillingsstatusen

- Effekten av den ekstra innsatsen mot næringslivet er godt synlig for oss. Vi er glad for at fylkeskommunen også kan se og måle effektene. Dyrøy kommune har størst prosentvist økning i sysselsetting i næringslivet av alle kommunene i Troms og Finnmark i 2019. Fra 2017-2019 er økningen på 8 prosent. Fra 2018-2019 er økningen i antall sysselsatte 20 stk. Samtidig er forholdet mellom offentlige og private arbeidsplasser endret, det blir flere private arbeidsplasser. Det er i tråd med målene våre i omstillingsprogrammet. Vi gleder oss bare til fortsettelsen!

I begrunnelsen fra fylkeskommunen påpekes at programmet er positivt med tanke på tett samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og kommunen og videre heter det:

- Det ser ut til at omstillingsmidler har utløsende effekt og realiserer prosjekt som ellers ikke ville blitt realisert i kommunens næringsliv. Midlene er tydelig med på å styrke bedriftene i kommunen sin utviklingsevne og bedriftene er positiv til omstillingsprogrammets virkning for kommunens innbyggere og mener det gjør Dyrøy kommune til en mer attraktiv bostedskommune.

I tillegg til å oppnå arbeidsplasser i kommunens næringsliv har omstillingsprogrammet som målsetting å styrke utviklingskapasiteten til næringslivet. Evalueringen viser at 78 prosent av bedriftene som har oppnådd bedriftsstøtte oppgir å ha styrket til utviklingsevne. I evalueringen ble det også spurt om hvorvidt prosjektstøtten var avgjørende for om prosjektet ble gjennomført. 91 prosent av bedriftene svarte at støtten var avgjørende for gjennomføringen av prosjektet og at den hadde utløsende effekt. 83 prosent av bedriftene oppgir å ha oppnådd økt kunnskap om virkemiddelapparatet, mens 78 prosent har fått økt kunnskap om nye tjenester/produkter. Respondentene ble også spurt om en overordnet vurdering av programmet hvor av 91 prosent svarte at programmet i stor-/ eller noen grad er et godt tiltak for kommunen, hvor av 74 prosent svarte i stor grad. 64 prosent av respondentene mente omstillingsprogrammet i stor eller noen grad har gjort Dyrøy kommune til en mer attraktivt bostedskommune, hvor av 23 prosent svarte i stor grad.

Nå går vi inn i siste treårsperiode og det skal utarbeides ny handlingsplan for 2021. Vi ser fram til fortsettelsen og ønsker alle gode initiativer som bidrar til nye arbeidsplasser i Dyrøy hjertelig velkommen! Kontakt VOX Dyrøy på tlf 909 34654 eller mail til daglig leder stig.stokkland@dyroy.kommune.no