Informasjons- og veiledningsmøte tidsskrift og kritikk

Kulturrådet inviterer søkere til ordningen tidsskrift og kritikk til informasjons- og veiledningsmøte.

 

Du møter leder av fagutvalget Ida Habbestad og ordningsansvarlig i administrasjonen Rolf Engelsen, som vil gi oppdatert informasjon om ordningen og forhold av betydning for søkere. De gir også veiledning om gjeldende retningslinjer og søknadsskjema for ordningen.

 

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis i møtet.

 

Møtet er gratis og åpent for alle, men du må melde deg på innen 17. august.

Meld deg på informasjonsmøtet her: https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/informasjonsmote-tidsskrift-og-kritikk-180821

Neste søknadsfrist for ordningen er 2. september kl. 13.00.

KORO (Kunst i offentlige rom): Støtte til formidling og kompetanseutvikling

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom.

KORO behandler søknader to ganger i året, frist 1. februar og 1. september.

 

Kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke om støtte til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som f.eks. foredrag, kurs, seminarer, konferanser eller publikasjoner.

 

Maksimalt søknadsbeløp er 100.000 kroner. Søkerens egenandel må være på minst 20 prosent av totalbudsjettet. Egeninnsats kan innberegnes i beløpet.

Les mer her: https://koro.no/sok-tilskudd/stotte-til-formidling-og-kompetanseutvikling/

Søk om støtte til digitale BarentsKult-prosjekter

Samarbeid med Russland i koronatider?

 

I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for fortløpende behandling av søknader som gjelder samarbeid mellom profesjonelle norske og russiske kunstnere og kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen.

https://barents.no/nb/nyheter/2020/apner-digitale-barentskult-prosjekter-0

 

 

 

BarentsKult

Ordiner søknadsfrist: 01.09.2021

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

https://barents.no/nb/nyheter/2020/hva-er-barentskult

 

Søknadsfrist for Norsk kulturfond

Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond er 2. september 2021 kl. 13:00.

 

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Formål

Ordningen skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Hvem kan søke?

Arenaer for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler m.m.

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Formål

Kulturrådet vil bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

1) Produksjon av kunstfaglige publikasjoner, eksempelvis::

 • artists’ books
 • fotobøker
 • større utstillingskataloger
 • monografier
 • kunstteori

​2) Manuskriptutvikling av lengere analytiske tekster om samtidskunst/det visuelle kunstfeltet For manuskriptutvikling kan det søkes om midler for 1 – 3 måneder (kr 30 000 pr måned).

 

Hvem kan søke?

1) Publikasjonsstøtte kan søkes av forlag, profesjonelle kunstnere, kuratorer, forfattere/skribenter, institusjoner.

2) Aktuelle søkere for manuskriptutvikling er først og fremst forlag. Det åpnes likevel for at tidsskrifter, forfattere og skribenter, kunstnere, kuratorer og andre faggrupper også kan søke.

 

_____________________________________________________________________

 

Prosjektstøtte visuell kunst

Formål

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon og formidling av samtidskunst. Eksempelvis kan det søkes om tilskudd til:

 • utstillinger og annen visning av samtidskunst
 • workshops, seminarer og konferanser
 • formidlingstiltak
 • utstillingsprogrammering

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Formål

Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen har som formål å styrke vilkårene for kunstnere som har avsluttet sin kunstutdanning og er i startfasen av sin kunstnerkarriere.

Hvem kan søke?

Nyutdannede kunstnere som er i startfasen av sin kunstnerkarriere skal søke denne ordningen (inntil fem år etter endt utdanning).

 

 

Synliggjøring og markedsføring av visuell kunst

3. september 2021 /Kulturrådet / Seminar

Arrangementet strømmes

 

Hvordan kan det visuelle kunstfeltet bli mer synlig og mer åpent for publikum? Kulturrådet har denne våren gjennomført et forsøksprosjekt der fem aktører har fått prøve ulike metoder for å nå ut til et større publikum og på sikt øke salget av kunst. Bli med på seminar når de skal dele sine erfaringer.

https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/seminar-synliggjoring-og-markedsforing-visuell-kunst-030921

 

Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

3. september 2021, kl. 13:00

 

3. september 2021, kl. 13:00

Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Søknadsskjemaet åpner én måned før fristen.

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
 • På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
 • Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
 • Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
 • Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.

https://www.norskebilledkunstnere.no/stipendogprosjektstotte/

FRITT ORD

10. september 2021. kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

https://frittord.no/

Konst i farten

Jeg fikk tips fra min kollega Hanna Isaksson, leder i Resurscentrum för konst om prosjektet "Konst i farten"  som ble  gjennomført i Norrbotten tidligere i år.

Prosjektet var et samarbeid mellom Resurscentrum för konst, Region Norrbotten, Luleå Lokaltrafik (LLT) og Galleri Lindberg, og har "kjørt ut" kunsten til publikum under koronapandemi når museer og gallerier hadde  holdt stengt.

 

Kunstnere:

Victoria Andersson, Luleå

Serkan Günes, Gällivare

Anders Sunna, Jokkmokk

Urban Wikberg, Luleå

Lena Ylipää, Lainio/Kiruna

 

Se kort en kort videopresentasjon her:

https://www.youtube.com/watch?v=FMbDgndMBtQ

 

 

Ønsker alle en god start på høsten!

 

 

 

Vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin / Tervheisin

 

Jasmina Bosnjak

Rådgiver kunst

Seksjon Kunst- og kulturutvikling

Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 82 99
www.tffk.no