Søknaden er sendt Fjordfiskenemnda som skal «vurdere hvilke kommuner eller områder som bør inngå i de særlige regler for rett til å fiske etter deltakerloven § 21 tredje ledd, bestemmelsene i manntallsforskriften som har særlige regler for samiske områder og tilleggskvantumet for torsk [kystfiskekvoten], etter havressursloven § 11 sjette ledd».

Kommunen har siden 2018 hatt status som næringsmessig omstillingskommune, og har over tid arbeidet for å tilrettelegge for et regionalt mottakstilbud for lokale fiskere. Nå ligger det til rette for å søke dispensasjon fra landingsforskriftens § 5 femte ledd og §8 femte ledd. Fiskerne er i ferd med å organisere seg i Solbergfjorden Fiskersamvirke SA og planlegger å etablere felles transport av fisk fra Espeneskaia til Nord-Senja Fisk AS i Botnhamn.

Espeneskaia er sentralt beliggende i Solbergfjorden og vil være et naturlig landingssted for fiskere fra Dyrøy og kommunene rundt, herunder fiskere fra STN-kommunene Sørreisa og Salangen. Dyrøy kommune har hatt en negativ utvikling i antall fiskere, men vi er kjent med flere som ønsker å etablere seg med egen båt. Det er da svært uheldig at våre fiskere ikke har samme rammevilkår som fiskere fra nabokommunene. Som omstillingskommune har vi muligheter for å tilrettelegge for etablering av et regionalt tilbud for landing av fisk. Vårt fiskeri består hovedsakelig av godt seifiske på vår og høst, og er derfor godt egnet for å kombinere med torskefiske i sesong. Manglende mottakstilbud har imidlertid gjort det svært vanskelig å drive fjordfiske i vårt område, ved at fiskerne taper to fiskedager i uka på å kjøre egen fangst til fiskemottaket på Nord-Senja.

Dyrøy kommune har sammen med de lokale fiskerne vært pådriver og tilrettelegger for etablering av ordningen. Skal ordningen være bærekraftig på sikt er vi avhengige av at flere kjøper båter og etablerer seg som lokale fiskere. Å gi våre fiskere tilgang på kystfiskeordningen på lik linje med fiskere fra nabokommunene som vil benytte mottakstilbudet vil være avgjørende for at ordningen skal lykkes på sikt.

Kystfiskeordningen skal «bidra til å styrkje næringsgrunnlaget for dei minste fartøya i samiske kyst- og fjordområde og i andre utsette kystsamfunn», jf. Prop. 70 L (2011-2012) om Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet). I Finnmark og Nord-Troms er alle områder omfattet av ordningen med kystfiskekvote, selv om mange av områdene ligger utenfor STN-området. Dette for å unngå forskjellsbehandling mellom kommuner og områder i samme region, jf. NOU 2008:5 om retten til å fiske utenfor Finnmark. Dyrøy kommune søkte allerede i 2016 om å bli en del av «virkeområde for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)». Den henvendelsen er fortsatt ubesvart.