Frist for å melde interesse er 1. mai 2024

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Det blir sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige mennesker deltar i retten og dømmer i straffesaker. 

Valg av nye meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fireårsperiode av kommunestyret i den kommunen du bor i. Neste valgperiode som meddommer er fra 1. januar 2025 til og med 2028, og saken vil behandles politisk i juni 2024.

Hva er en meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere). Meddommerne er med på å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. I avgjørelsen teller meddommerens stemme like mye som fagdommerens stemme. 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Dyrøy kommune. Noen av disse kravene er at: 

  • du er folkeregistrert i Dyrøy kommune
  •  du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025 
  • du snakker og forstår norsk du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • du ikke er fradømt stemmeretten i offentlige anliggender 
  • du ikke er under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene. 

Det er et sterkt ønske om at meddommere som velges kan bruke digitale systemer, da mange rettsmøter gjennomføres digitalt. Meddommere vil også etterhvert motta saksdokumenter i en elektronisk portal. 

Vi i kommunene skal ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges. Vi ønsker mangfold og å gjenspeile kommunens befolkning. Vi vil også at flere ulike yrkesgrupper skal være representert. 

Det er et krav at meddommere er lovlydige. Det gjøres derfor en vurdering av strafferettslig vandel, og den som søker må også fylle ut og bekrefte en økonomisk egenevaluering om offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene i søknadsprosessen. 

Mer informasjon på domstol.no 

I forbindelse med at kommunen gjennomfører valg av meddommere skal kommunen gjennomføre lovpålagt vandelskontroll for de personer som blir valgt, jfr, Domstolsloven paragraf 73.

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten eller skjønnsmedlem i perioden 2025-2028 kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i skjemaet nedenfor. 

Meddommer/lagrettsmedlem (KF-586) 

Du kan være meddommer og skjønnsmedlem samtidig, men du kan ikke være meddommer til tingretten og lagmannsretten samtidig. Dersom du krysser av både på meddommer til tingretten og lagmannsretten, velger kommunen hvilket utvalg du eventuelt settes inn i.

Er du meddommer og vil søke fritak?

Fritak fra rettsak 

Hvis du ikke kan møte i retten, må du snarest mulig sende en begrunnet søknad om fritak til domstolen det gjelder. Dersom du må melde forfall rett før en sak starter, må du ringe domstolen så raskt som mulig. Situasjoner som gir lovlig forfall er blant annet sykdom, reiser, studier/eksamen, arbeidssituasjon, fødselspermisjon, militærtjeneste. Dersom du ikke har fått fritak fra domstolen, må du møte i retten. 
Du kan få bot om du ikke møter. 

Søk permanent fritak som meddommer 

Hvis du vil søke om permanent fritak fra vervet som meddommer, send en e-post til postmottak@dyroy.kommune.no. Gi også beskjed til domstolen, slik at du ikke blir kalt inn mens vi behandler søknaden din om fritak. 

Flytting 

Hvis du flytter du fra rettskretsen, må du melde fra til oss, og legge ved bekreftelse fra folkeregisteret. Du vil da bli slettet fra meddommerutvalget.