Dokumentet sendes samtidig på høring. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1, 11-12 og 11-13.

Den delen av Kystplan II Midt- og Sør-Troms 2019 -2028 som er under revisjon, gjelder sjøarealene som tilhører Dyrøy kommune.

Høringsfristen er onsdag 7. juni 2023.

Planprogrammet finner du i resepsjonen på kommunehuset og på kommunens hjemmesider. Innspill og kommentarer sendes til postmottak@dyroy.kommune.no og merkes "Innspill til planprogram – Kystplan II".

Med dette varsles planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for revisjon av kystsoneplan for Dyrøy.

Det legges opp til en bred involvering, og informasjon om opplegg for medvirkning blir lagt ut på kommunens hjemmesider før 15. mai.

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til prosjektleder Marit Vorren, daglig leder ved interkommunalt plankontor, e-post: marit.vorren@malselv.kommunen.no, tlf. 93068356

Planområdet

Planområdet.png