Figur 1 - Planavgrensning ved varsel om oppstart

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Dyrøy kommune. Planområdet fremgår av planutsnittet over.

Dyrøy kommune ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan for Espenesbogen industriområde. Området ble regulert på 80-tallet, og det ønskes å utvide og revidere reguleringsplanen i tråd med overordnet plan. Det ble i 2019 bevilget midler fra Fylkeskommunen til fylling i sjø i industriområdet. Kommunen har 3 år på å gjennomføre prosjektet, men det forutsetter at området er regulert. Området skal reguleres til industrihavn med for eksempel fiskemottak, videre er det tenkt å legge til rette for flytebrygge/betongmolo i området som i dag er regulert til småbåthavn.

Gjeldende «reguleringsplan for Espenes industriområde» i området (vedtatt 22.10.1987, sak 102/87) oppheves når ny plan vedtas.

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.

Annonse med referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet finnes på hjemmesiden til Asplan Viak (https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/).

Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til: Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no innen 14.02.2021.