Tanker som skal tømmes i år og som er vanskelig å se i terrenget, må merkes med stake - hvis mulig også med gnr./bnr. 
Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket, der hvor tanklokk må avdekkes.

Vi anbefaler abonnenten å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for blant annet barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.

Der hvor det kan være fare for at veier/bruer ikke tåler tunge kjøretøy opp til 20 tonn, ber vi om at dette meldes til Perpetuum Miljø as.

Klagefrist vedrørende slamtømming: 1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø as.
Ringveien 136, 9350 Sjøvegan, tlf. 4000 2929.

www.perpetuum.no

perpetuum.jpg