Dyrøy kommune har over tid økt innsatsen rettet mot oppvekstområdet. Når vi oppsummerer hva vi nå har på plass av ressurser som kan knyttes mot forebygging og oppfølging, er det neste skrittet å etablere et godt og sømløst samarbeid mellom disse. Tverrfaglig forum vil være et organ som kan peke på utfordringer og bidra med innspill og løsningsforslag. Listen over disse rollene som skal knyttes tettere sammen er i grove trekk som følger;  

 • Lokal Psykiatritjeneste
 • FACT team – Midt Troms – i de situasjoner det er nødvendig
 • Miljøterapeut i skolen
 • Kommunepsykolog i 40% stilling
 • Styrket Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (styrket med 1 stilling)
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut med master i psykomotorisk fysioterapi
 • Adjunkt i ungdomsklubb (to ganger i uken)
 • Adjunkt som Frivillig- og ungdomskoordinator
 • Boligveileder som bidrar med sosionomkompetanse og erfaring fra NAV
 • Fastlege med bred erfaring fra psykiatrifeltet
 • Astafjord barneverntjeneste
 • Flyktningkonsulent

At tjenestene er etablert er første skritt på veien til en helhetlig tilnærming til sårbare innbyggere. Et tettere samarbeid vil øke mulighetene for å komme i posisjon til å hjelpe innbyggere og deres familie til i større grad å mestre utfordringer. Konkretiseringen av arbeidet gjennom en oppvekst- og forebyggingsplan er påbegynt.