Tilskudd kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.
Det kan også gis tilskudd til enkeltforetak med rett til produksjonstilskudd der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

 

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, som sperregjerder, sankeanlegg, radiobjeller. Det kan også gis tilskudd til tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk.

 

Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller ikke inn under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette. Heller ikke skal det gis tilskudd til gjerder mellom innmark og utmark som faller inn under Lov om grannegjerde.

 

For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

 

Tilskuddsramme

Det er Statsforvalteren som fordeler tilskuddsrammen til kommunen. Dyrøy kommune har 100.000 kr til fordeling i 2023.

 

Hvordan søke

Søknadsfrist er 18. mai 2023.

 

Søknader leveres elektronisk i Altinn.

 

Følgende vedlegg skal følge med søknaden:
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• For faste installasjoner: avtale med grunneier + kart
• For faste installasjoner i områder med rein: uttalelse fra det aktuelle reinbeitedistriktet eller dokumentasjon på at reinbeitedistriktet har fått anledning til å uttale seg.

Prioritering av søknader

Kommunen prioriterer søknader iht. lokale retningslinjer. Se vedlegg