Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er inntatt i vedlagte V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.
Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon via nettsiden www.publikasjoner.dep.no.
 

Det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode. De endringene vi spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

 • 1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav
  Behovsvurdering (nytt vedlegg 7) er lagt inn som vilkår.
 • 2.3 Hvem som kan søke om tilskudd
  Til sykkelanlegg: Norsk organisasjon for Terrengsykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen
 • 2.6.1 Generelle tilleggselementer
  ​Se spesielt endringene som omhandler garderober og lager.
 • 2.6.15 Fotballanlegg
  Det er lagt inn økt tilskuddssats for kunstgressbaner uten plastholdig løst ifyll.
 • 3.4 Vilkår for tilskudd (nærmiljøanlegg)
  Endret til 10 år.
 • 3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse (nærmiljøanlegg)
  Maks tilskuddssum per anleggssted er fjernet.
 • 3.5.3 Økt tilskudd til anlegg i geografiske områder (nærmiljøanlegg)
  Det er lagt til unntak for byområder i følgende kommuner (jf Kommunal og distriktsdepartementets områdesatsninger - fra og med 2018):
  • Bergen kommune: Loddefjord og Olsvik
  • Drammen kommune: Strømsø og Fjell
  • Oslo: Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør
  • Stavanger kommune: Storhaug
  • Trondheim: Kolstad-Saupstad
    
 • 4.1 Åpen for allmenn idrettslig virksomhet
  Endret som følge av endringer i pkt 3.4.
 • 4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler
  Endret som følge av endringer i pkt 3.4.

Det forutsettes at spørsmål vedrørende tilskuddordningen i hovedsak rettes til fylkeskommunene.