Planen skal legge til rette for industri, havneområde i sjø og småbåthavn. Det legges også til rette for utfylling i sjø og uttak av masser for å klargjøre industriarealene. Planen åpner videre for etablering av ny bebyggelse og anlegg hvor det kan tillates næring, sjørettet turistvirksomhet uten overnatting og innlosjering av industriarbeidere.

Planens dokumenter ligger under vedlegg (se under).