Det er gledelig å legge fram et årsregnskap for 2022 med positivt resultat. 
Vi ønsker å gi honnør til ledere og ansatte som har jobbet hardt for å holde seg innenfor tildelte budsjettrammer. 

Resultatet følger også av merinntekter fra havbruksfondet og nasjonal skatteinngang. 
Nærmere forklaring gis i Dyrøy kommunes årsmelding.