Kastneshamn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling i området og sikre en planmessig og bærekraftig arealbruk.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 7 eller 8. Vurdering av KU-krav og øvrige dokumenter i saken kan finnes på: dyroy.kommune.no/reguleringsplaner eller wsp.com/nb-NO/konsernet/norway/kunngjoringer

Offentlige myndigheter og berørte parter i saken er tilskrevet direkte.

Dersom du har innspill eller spørsmål til planen kan disse rettes til:

WSP Norge AS v/ Heidi Martens, Postboks 213, 9253 Tromsø  heidi.martens@wsp.com, Telefon: 938 52 896

Frist for innspill: 23. oktober 2020