Ved Faksfjorden finner du et skogsområde med sjeldne arter av planter og fugler. Første gang Kastnesåsen ble foreslått vernet var i 2018. Avgrensningen har siden da endret seg noe.

Grunneiere har gjennom skogeiersamvirket Allskog tilbudt staten områder til vern. Mange er interesserte i å ta vare på de viktige naturverdiene, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Frivillig vern

Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold legger opp til en videreføring av det langsiktige arbeidet med skogvern. Vernet vil i all hovedsak skje gjennom vern av offentlig eid skog og ved frivillig vern av privateid skog. 

Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr staten vern av egen skog. Dersom området har høy nok naturfaglig verdi, blir det forhandlet med grunneierne om en avgrensning av verneområdet og økonomisk kompensasjon for et vern.

Kommer grunneierne og staten fram til en avtale, vil Statsforvalteren utarbeide et verneforslag i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven. 

Om Kastnesåsen

Det foreslåtte skogs- og rasmarkområdet Kastnesåsen grenser til Grønlikollen ved Faksfjorden i Dyrøy kommune.

Området utgjør 686 dekar, og de største verneverdiene ligger i gråor-heggeskogen ved Langberget, sørvendt berg- og rasmark og tidligere utmarksslåtter.

I tillegg til gråor og hegg, består skogen også av høgstaudebjørkeskog, ospeholt, silkeselje og rogn, samt litt plantet gran i grensene i vest. Her finnes flere varmekjære arter av planter og fugler, regionalt sjeldne og i sitt nordlige grenseland.

Her vokser stankstorkenebb, som er en varmekjær plante, nær sin nordlige grense. Løkurt, bustnype, vill-løk, hestehavre, brunrot og olavsskjegg er andre eksempler på slike varmekjære arter. Dette er også et svært viktig viltområde.

Innspill og videre prosess

Kommentarer til oppstartsmeldingen og innspill til verneplanarbeidet sender du skriftlig innen 15. mars 2021 til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

eller sftfpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren innarbeider innspillene fra oppstartsmeldingen. Forslaget til vern sender de på høring til berørte parter og legger det ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Deretter behandler de innspillene som har kommet inn i høringsperioden og gjøre eventuelle endringer. På den måten vil det være mulig å sende tilrådningen til Miljødirektoratet i løpet av mai.

Kastnesåsen.png