Arbeidsplasser i næringslivet

De 11 arbeidsplassene som er rapportert inn fordeles med 8,6 årsverk i innsatsområdet "Øvrig næringsliv" og 2,4 årsverk i "Opplevelsesnæringer". Totalt er det nå registrert 37,9 årsverk i de fire første omstillingsårene. Av disse er 9,5 registrert nedlagt i ettertid. Tall fra SSB for perioden viser en økning på 20 arbeidsplasser i privat næringsliv for 2017-2020.

Gledelig er det også at vi i 2021 opplevde rekordhøy tilflytting til Dyrøy, og at vi som en av få nordnorske kommuner kom ut med et pluss i folketallet. Av 64 som meldte flytting til Dyrøy var 2 av 3 under 36 år.

A 4cNxtBIJJU 9AAAAAElFTkSuQmCC

Bruk av omstillingsmidlene

I 2021 ble det innvilget 2,8 millioner fra omstillingsprogrammet til 39 prosjekter. Av dette fikk næringslivet 2,1 mill til 30 prosjekter. I tillegg bidro omstillingsprogrammet til over 4 millioner i tilskudd til utviklingsprosjekter i næringsliv/ kommune fra eksterne kilder, slik at en omstillingskrone genererte en krone til fra andre tilskuddskilder.

 

Aktivitet i 2021

Noe av det som har skjedd i næringslivet i 2021 i bedrifter som VOX har vært involvert i på ulike vis:

  • Etterlengtede etableringer av treningssenter og frisørvirksomhet
  • Samarbeidsprosjekt i landbruksnæringa igangsatt
  • Samarbeidsprosjekt med fire reiselivsbedrifter igangsatt
  • To generasjonsskifter i landbruket

Det har vært god framdrift i kommunens tilretteleggingsprosjekter, som er viktige tiltak for næringslivet og styrking av vår attraktivitet som bosted, besøksmål og arbeidssted.

  • Kommunens boligsatsing - med lansering av boidyroy, stimuleringstiltak til boligkjøpere/ byggere og samarbeid med Husbanken
  • Espenes Industriområde - reguleringsplan vedtatt og klart for 5 dekar utvidelse av arealet.
  • Sentrumsløftet -  Flere små tiltak gjennomført i fjor, og prosjektering av Milljøgata og torget ved Sentrumsbygget igang med mål om de første tiltakene i 2022.
  • Sentrumsbygget - Samspillsentreprise igangsatt med mål om avtale med utbygger i 2022.
 

Ufordringer i næringsliv og demografi

Samtidig er det utfordringer som vi må ha fokus på i de to siste omstillingsårene. Flere bedrifter er i krevende exit-faser, med salg eller generasjonsskifte. To år med korona og restriksjoner har påvirket næringslivet på flere måter, og har satt klare begrensninger på møtevirksomhet og utviklingsaktivitet i næringslivet. Bedrifter som er i vekst og ansetter opplever utfordringer med å få tak i folk til nye jobber. Samtidig som vi har flere private arbeidsplasser, så har det over tid blitt færre til å fylle jobbene- både lokalt og regionalt.
 

Vedlagt finnes hele årsrapporten som ble godkjent av kommunestyret 3.mars