Periode: 16.10.-16.11.2023

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søker: Nordlaks Havbruk AS org. nr. 929 911 946

Søknaden gjelder: Endring i plassering av fôrflåte, og endring i biomasse

Søkt størrelse: 5400 tonn MTB

Lokalitet: 35317 Litjevika

Koordinater Midtpunkt anlegg:      N 69o 0,159` Ø 17o 26,434`

Koordinater Midtpunkt fôrflåte:   N 69o 0,137` Ø 17o 26,198`

 

Se vedlegg!

 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes Dyrøy kommune innen 16.11.2023, på epost til: postmottak@dyroy.kommune.no

Eller i papirformat til:

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Skriftlige henvendelser i saken bes merkes med saksnr. 23/571