Vi lever i en urolig tid, der det er krig i Europa, og i Midt-Østen, der det trygge og frie utfordres, og der det er familier i oppløsning, og mange mennesker på flukt. 

Disse urolighetene påvirker også oss her i Dyrøy. Vi kan føle på en større grad av usikkerhet, hvordan fremtiden blir. Vi blir også påvirket at vi er fortsatt inne i en dyrtid med høye priser og med rentestigninger som gjør at det blir trangere for mange. 

Dere har vist et stort hjerterom for de flyktningene som er kommet til Dyrøy, og der vi ved utgangen av året har bosatt i overkant av 40 personer, som er blitt en del av vårt lokalsamfunn. For 2024 har kommunestyret vedtatt at vi skal bosette 20 nye flyktninger. 

Innsatsen og engasjementet som legges ned av de ansatte og dere som innbyggere hver dag er avgjørende for at vi skal være en kommune som det er godt å bo, vokse opp i. 

I Dyrøy har vi et vidt spekter av tilbud til personer i alle aldre, og vi har et aktiv kulturliv som bidrar til at vi har et bredt tilbud her i kommunen. Både med bidrag fra frivillighetsentral, bilbliotek, ungdomsklubb, kulturskole. 

Før jul så arrangerte kultur og fritid sammen mange frivillige jul for alle der over 100 personer deltok. Dette var en god inngang til julefeiringen, og der bygdefolket fikk feire sammen, med god julemat, underholdning og gaver. Dette gjenspeiler samholdet og dugnadsinnsatsen som lever i Dyrøy. 

Dyrøy har ett aktivt turlag som tidligere her i høst vant årets ildsjelspris for friluftslivet her i Troms. Det er vi stolte av. 

Det legges ned en stor innsats i idretten og frivilligheten her i kommunen, det er artig at volleyball miljøet igjen er voksende og i høst arrangerte Brøstadbotn idrettslag volleyballturnering med over 400 deltakere. 

I sommer ble det avholdt en kulturuke her i Dyrøy med et vidt spekter av aktiviteter, med blant kunstutstillinger, Trollmarsj for barn, god gammeldags bygdefest, bingo, flere konserter og musikkfestivalen Espenesliv. 

Alt dette arbeidet ville ikke vært mulig uten den innsatsen som legges ned av hver en av dere i frivillig arbeid i kommunen, og jeg vil takke dere for at dere bruker fritidens slik at sambygdingene våre kan ta del i et større felleskap. Vi har et stort aktivitetsnivå i lag og foreninger, som betyr mye både for enkeltindividet og for samfunnet vårt. 

Barn og unge 

Dyrøy kommune har over mange år hatt en satsing på barn og unge med fokus på mestring, inkludering og mangfold. Dyrøy kommune har en ungdomsklubb som er gratis, inkluderende og med faste åpningstider. 

Vi har en Kulturskole med et bredt utvalg av tilbud med både teater, musikkbarnehage, og med undervisning i mange instrumenter. Og dette året har vi venteliste for å delta i tilbudet. 

Dyrøy kommune viser også en god fremgang og har gode resultater på nasjonale prøver. 

Vi prioriteter ressurser på forebygging av helseplager for barn og unge, blant annet med miljøterapeut på skolen, kommunepsykolog og ungdomsarbeider. Flere andre faggrupper bidrar også i viktig arbeid i tverrfaglig forum. 

Kommunen er nå i en god prosess med arbeidet av forebyggende plan for barn og unge – laget rundt barnet 

Den jobben og innsatsen som gjøres for å gi ungdommene være gode opplevelser, erfaringer og minner fra heimbygda er alltid viktig å anerkjenne og støtte opp om. Vil takke ansatte og frivilligheten som bidrar. 

Helse og omsorg 

Dyrøy kommune er nå i sluttfasen av utbyggingen av vårt omsorgssenter som skal tas i bruk i løpet av våren 2024. 

Dyrøy må hele tiden forholde seg til endringer og krav fra omgivelsene. Vi må forholde oss til de demografiske endringene som inntreffer i årene fremover. Tilgangen på arbeidskraft kommer til å minke, samtidig som behovet for tjenester kommer til å øke. Vi er derfor svært avhengig av at kommunen driver kontinuerlig forbedringsarbeid sammen med utprøving og implementering av arbeidsmetodikk som hever pasientsikkerheten med den arbeidsstokken vi har tilgjengelig. 

Jeg mener at våre pleie og omsorgstjenester er fremoverlent, og vi erfarer at korte beslutningslinjer, tett samarbeid med andre kompetansemiljøer, - og ikke minst ansatte som får anledning til å drive fagutvikling, gjør at vi kan drive utviklingsarbeid, der resultatene er fullt på linje med adskillig mer robuste organisasjoner. Jeg vil takke de ansatte som hver dag står på for at innbyggerne som trenger omsorgstjenester får gode tjenester 

Næring og samfunnsutvikling 

Kommunestyret i Dyrøy har tidligere vedtatt en satsing på sentrumsområdene og et nytt sentrumsbygg som vil stå klart i løpet av våren, dette vil gi oss et samlingspunkt som kan avle flere næringsutviklinger. Dette bygget vil også romme 14 boenheter som er klar til bruk når bygget står ferdig. 

For at vi skal utvikle kommunen videre så er vi avhengige av at vi skal ha en plass å bo. Derfor er det viktig å fortsette den målrettede satsingene med tilrettelegge for flere boliger her i kommunen. 

Når vi nå går over til 2024 vil Dyrøy kommune være ferdig med omstillingsprogrammet VOX. 

Gjennom perioden Dyrøy har vært omstillingskommune har VOX tilsammen tildelt midler til over 200 prosjekter. 

Tilretteleggende forprosjekter i regi av kommunen har bidratt til å utløse store investeringer i sentrum, utvidelse og planlagte etableringer på Espenes industriområde og økt boligsatsing. 

Næringslivet har rapportert inn 53 årsverk brutto etter 6 år. Omstillingsprogrammet har gitt tilskudd eller veiledning til 39 nyetableringer her i kommunen i perioden. Vi har fått flere generasjonsskifter i landbruket og næringslivet forøvrig. Spesielt gledelig er det å se mange unge næringsaktører med ambisjoner og stor gjennomføringsevne. 

Vi har fått frisør, byggevarebutikk, "minihotell", elektroinstallatør, jordbærprodusent, bo og omsorgstilbud - og flere andre nye bransjer som ikke var her tidligere. Reiselivsnæringa utvides stadig og snart har vi 100 overnattingsplasser i kommunen. Dyrøy er blitt sertifisert som "bærekraftig reisemål" og 6 bedrifter er så langt miljøsertifisert gjennom Green-key og miljøfyrtårn! Flere spenstige satsinger i næringslivet framover viser at det er stor aktivitet. 

Vi har hatt et par år med stabilisering og en liten vekst i folketallet, og det må jobbes hardt hver dag med fokus på bo- og arbeidsattraktivitet. 

Selv om omstillingsperioden nå er over så vil det være viktig å holde fokus på nærings og samfunnsutvikling, og fra nå i 2024 så vil det ble etablert en tverrfaglig utviklingsavdeling med landbruk, næring, plan, bolig, og folkehelse. 

Formålet er bedre koordinering mellom planarbeid, byggesak og nærings- og samfunnsutvikling. Målet er å videreføre en helhetlig nærings- og samfunnsutvikling på en best mulig måte framover. 

Avslutningsvis vil jeg gi ei oppfordring til oss alle inn i det nye året, det er å bry seg, se hverandre, og ta seg tid til å vise litt ekstra omsorg for noen du vet trenger det i året som kommer, og at vi fortsetter den gode dugnaden vi alle er en del av. 

Jeg vil på vegne av Dyrøy kommune ønske alle et riktig godt nytt år!