I administrasjonsutvalget diskuteres blant annet saker som er knyttet mot kommunen som arbeidsgiver. I dette møtet er det en sak om heltidskultur i Dyrøy kommune, som har vært i veldig positiv utvikling. Ufrivillig deltid er uønsket, og kommunen har derfor sammen med fagforeningene fastsatt en målsetning om å øke andelen hele og faste stillinger. Dyrøy kommune anser dette som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet, ikke bare i eldreomsorgen, men også i oppvekstsektoren.

Også en sak om etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte ligger til behandling. De etiske retningslinjene er viktige for å heve den etiske kompetansen i egen organisasjon og at forholdet mellom ansatte/folkevalgte/innbyggere preges av gode verdier og vurderinger med fokus på tillit, respekt og åpenhet.

Formannskapet skal blant annet behandle sak om deltakelse i et elgmerkeprosjekt i Troms (2023-2028), budsjett for neste år og økonomiplan for neste 4-årsperiode, samt forskrift for renovasjon.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!