Fastlegetjenesten;

Dyrøy kommune er tilsluttet Astafjordlegen med eget legekontor i Dyrøy som skal være åpent mandag til fredag på dagtid. Kontoret ivaretar også legevaktfunksjon i åpningstiden. Dersom lokalt kontor ikke er bemannet i kontortiden, vil daglegevakten ivaretas av kontoret på Sjøvegan. Alle legekontorene i Astafjordlegene er tilsluttet samme journalsystem, og vil ha tilgang til pasientjournalene til pasienter som har fastlege i Astafjordlegen.

Daglegevakten ved lokalt legekontor er tilgjengelig for alle som oppholder seg i kommunen. Dersom tilstanden ikke er akutt, vil pasienter som ikke har fastlege i Astafjordlegen bli henvist til sitt eget fastlegekontor da det er der pasientjournalen finnes.

Selv om rutinemessige prøver og kontroller kan utføres uten legekonsultasjon, er det slik at en må ha fastlege i Astafjordlegen for å få dette gjort lokalt. Årsaken til det er at innsendinger og prøvesvar skjer i regi av fastlegekontoret, der journalen er tilgjengelig.

Lokalt legekontor er bemannet med en Allmennlege og en turnuslege, samt to hjelpepersonell. Turnuslege har veiledning av fastlege i legekontoret samt overlege i Astafjordlegen.

To overleger dekker lovpålagte kommuneoverlegefunksjoner i Astafjordlegens deltakerkommuner.

Det er å anbefale at innbyggere i Dyrøy finner seg en fastlege i Astafjordlegen, da vil legekontoret kunne benytte journalen for å innhente sykehistorie ved akutte hendelser på dagtid lokalt ved daglegevakten. Rutinemessige prøver og kontroller vil utføres lokalt. I tillegg opprettholdes grunnlaget for å beholde turnuslege ved kontoret.

For at vi i Dyrøy kommune skal være i stand til å bygge opp gode forsvarlige legetjenester til innbyggerne, er vi avhengige av at dette er et tilbud som benyttes. Når man har fastlege i annen kommune utenfor samarbeidet, så betaler Dyrøy denne kommunen for å ivareta fastlegetjenestene der, parallelt med å sørge for legetjenestene i egen kommune.  

 

 

Interkommunal Legevakt

Interkommunal legevakttjeneste er et resultat av samarbeid for å sikre øyeblikkelig hjelp-funksjon utenom fastlegekontorenes åpningstid. Legevakten driftes i henhold til Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, mv.

Dyrøy kommune er tilsluttet Bardu Interkommunale Legevakt som er lokalisert på Setermoen.

Ved behov for akutt helsehjelp utenom fastlegekontorenes åpningstid er det denne legevakta som blir benyttet for innbyggerne i Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu.

Bruk av legevakt utenom fastlegekontorets åpningstid innebærer behov for øyeblikkelig helsehjelp. Dersom nødvendig hjelp ikke kan gis ved legevakt, vil pasienten enten sendes direkte til sykehus (etter dialog mellom ambulanse, legevakt og sykehus), eller videresendes til sykehus fra legevakt.

Vakthavende lege tar da kontakt med UNN for å finne ut hvor de har ledig kapasitet ut ifra aktuell problemstilling og hastegrad. De nærmeste alternativene i UNN- regionen er sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Pasientens ønsker blir hensyntatt, men Universitetssykehusets kapasitet vil være avgjørende for videre henvisning.

Bardu interkommunale legevakt bemannes av leger fra deltakerkommunene i vaktordning, i tillegg til hjelpepersonell.

Generelt er det slik at for å være med i en interkommunal legevaktordning, så skal deltakere stille med leger til vakttjeneste. Dette fordrer at interkommunale fastlegetjenester i sin helhet er tilsluttet samme legevakt.

 

Distriktsmedisinsk Senter Midt Troms (DMS) på Finnsnes

Ved DMS leveres følgende tjenester fra spesialisthelsetjenesten (UNN HF), disse tjenestene kan også pasienter fra Dyrøy henvises til:

Fødestua, røntgentjenester, dialyse, geriatri, rehabilitering, lysbehandling og nevrologi. Røntgenenheten utfører røntgen thorax, skjelettundersøkelser og CT. 

 

 

Kommunale tjenester

  • Kreftkoordinator er en kommunal koordinator som kan bistå pasienter med koordinering av tjenester i tillegg til å være en fagperson som har kunnskap om pasientforløp. Deler av disse oppgavene dekkes pr nå av ansatte i hjemmesykepleien i Dyrøy. Rollen som kreftkoordinator beskrives godt i brosjyre fra kreftforeningen;  Kommunens kreftkoordinator (kreftforeningen.no). Kreftkoordinator er ikke nødvendigvis kreftsykepleier som er tilknyttet kreft – poliklinikk.

 

Dyrøy kommune har ikke samarbeid med Senja kommune om kreftkoordinator, Dyrøy kommune vil nå formalisere rollen til lokal sykepleier som kreftkoordinator. Denne etableres i tråd med kreftforeningens intensjoner for en slik funksjon. Den har ikke vært, og er ikke, en del av legetjenesten.

 

  • Diabetesteam er et kommunalt tilbud i Senja kommune som Dyrøy kommune ikke lenger er en del av. Diabetesteam er først og fremst en lavterskeltjeneste som gir tilbud om undervisning og oppfølging til pasienter med diabetes i samarbeid med diabetes poliklinikk. Det gjøres kartlegginger for å finne ut om Dyrøy kommune i samarbeid med andre kommuner kan fremskaffe fagpersoner og gi et tilbud til innbyggerne innenfor fagfeltet. En slik tjeneste vil også være en separat tjeneste som ikke er en del av en legetjeneste.

 

Kreft poliklinikk -ivaretar spesialisthelsetjenesteoppgaver og har vært en kommunal tjeneste drevet av Senja kommune. Den overtas nå av helseforetaket. Dyrøy kommune har ikke vært tilknyttet tjenesten siden avtalen med Senja kommune opphørte.

Poliklinikken gir polikliniske spesialisthelsetjenestetilbud til kreftpasienter. Poliklinikken har tilknyttet kreftsykepleier. Når nå kreftpoliklinikken overtas av UNN, har Dyrøy kommune meldt behov for å bli innlemmet i dette tilbudet slik at pasienter fra Dyrøy kan få cytostatikabehandling ved poliklinikken. Helseforetaket innhenter nå opplysninger som er nødvendig for å gå i dialog med DMS for eventuell utvidelse av kreft poliklinikk tilbudet ved DMS, slik at dette også kan omfatte flere kommuner.