Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-ordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som:

• Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

• Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.

• Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

• Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Eksempel på områder som kan kompenseres: (må dokumenteres)

- Merkostnader knyttet til smitteverntiltak - Kompensasjon for ødelagt varelager

- Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet

- Subsidie/refusjonsordning for idrett, frivillighet og kultur (som næring)

- Gründervirksomheter og andre som ikke har hatt tilgang til å søke på andre ordninger

Kompensasjonsordningen skal komme kriserammede bedrifter til gode, og ikke være konkurransevridende. Organisasjonsform skal ikke være ekskluderende

Tildelingskriteriene vil som hovedsak relateres til inntektsbortfall i perioden 2019 til 2020/2021 og fortrinnsvis rettes mot uunngåelige/uforutsette kostnader i samme periode. Ved flere godkjente søknader enn tildelt ramme gjøres en forholdsmessig reduksjon.

Søkere må dokumentere inntektsbortfall/kostnader skriftlig av sin regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Det vil i utgangspunktet kun gjøres én behandling/tildeling, såfremt ikke ordningen tilføres nye midler. Ubrukte midler må tilbakeføres til staten etter 1.9 21.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme «Kommunal kompensasjonsordning» og vil bli behandlet samlet i formannskapsmøte 3 juni. Søknadsfrist: 3. mai.

Evt. spørsmål kan rettes til næringsavdelinga v/ Frank Moldvik, 91 30 45 46, frank.moldvik@dyroy.kommune.no