Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.

Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Kommunene kan ikke tildele midler etter 31.12 2021, og utestående midler skal tilbakebetales til KMD. Den notifiserte ordningen varer til og med 31.12.21. ​Departementet vil informere kommunene om eventuelle endringer. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD.»

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

Tilskuddet rettes derfor inn slik ved tildeling:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. (grunnlaget for vurderingen er fremdeles inntektsbortfall i perioden samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse).
  • Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)- og serveringsnæringene

Søknader skal fremdeles fremmes gjennom Regionalforvaltning.no. Nytt ved denne søknaden at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, MÅ oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato, og påse at denne IKKE kan overstige 200.000 €.

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

1) Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.

2) Redegjørelse for alle mottatte kontanttilskudd fra staten. (også kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato).

3) Virksomheten har minst en ansatt

4) Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

5) Skatteattest.

6) Erklæring fra regnskapsfører eller revisor.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme:

«4. Tildeling Kommunal kompensasjonsordning» og blir behandlet av formannskapet i møte 30.11.21.

Søknadsfrist 15. november.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref .gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Dyrøy kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Aktuelle bedrifter kan kontakte regnskapsfører eller annen økonomisk rådgiver for å bistand til å utarbeide søknad. Det er også mulig å søke VOX om støtte til økonomisk rådgivning i forbindelse med dette. For evt. nærmere opplysninger, kontakt:

Dyrøy kommune v/Frank Moldvik

tlf. 91 30 45 46

mail: frank.moldvik@dyroy.kommune.no