Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Kommunene skal bruke midlene på støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

Tildelingskriteriene som departementet har lagt til grunn for kommunal tildeling - og som igjen vil danne grunnlag for kommunal prioritering av midlene, har vært antall ansatte innenfor følgende virksomheter:

  1. Serveringsbransjen
  2. Overnatting
  3. Reisebyråer og reisearrangører

Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden prioriteres.

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt. Tildelt koronastøtte fra tidligere kommunale ordninger kan bli trukket fra.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Virksomheten må dokumentere inntektsbortfall, tap eller økte kostnader, og må oppgi tidligere mottatt kompensasjon i forbindelse med Covid-19. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 288 000,-

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av Dyrøy formannskap i møte 23.02 22 Søknadsfrist: 7 februar.

Søknadsskjema finner dere her:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3473&Cookie=0

Aktuelle bedrifter kan kontakte regnskapsfører eller annen økonomisk rådgiver for å bistand til å utarbeide søknad. Det er også mulig å søke VOX om støtte til økonomisk rådgivning i forbindelse med dette. For evt. nærmere opplysninger, kontakt:

Frank Moldvik, tlf. 91 30 45 46
Frank.moldvik@dyroy.kommune.no