Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Generelt

 

Dersom du av økonomiske, helsemessige eller andre årsaker har problemer med å skaffe deg eller beholde boligen du har, kan du søke om å leie kommunal bolig.

Om du har lav inntekt og høye boutgifter kan du søke kommunen om bostøtte

Dersom du ønsker å kjøpe egen bolig men ikke får lån i vanlig bank kan du søke kommunen om startlån

 

Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, i samarbeid med NAV skal kommunen medvirke til å skaffe boliger til de som ikke klarer det på egenhånd. 

 

Beskrivelse

 

Dyrøy kommune har ulike boliger tilgjengelig:

 • Omsorgsboliger for de som har behov for omsorgstjenester
 • Omsorgsboliger for de som har behov for lettstelt bolig med alt på ett plan, nærhet til sentrum og helsetjenester
 • Boliger for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet
 • Boliger til førstegangsbosatte flyktninger

Vi har og oversikt over en del private utleiere i kommunen.  

 

Ved prioritering og tildeling av bolig følges kommunens retningslinjer  PDF document ODT document

Digitalt søknadsskjema for kommunal bolig finner du her

Målgruppe

 • Over 18 år
 • Lovlig opphold i Norge
 • Folkeregistrert i Dyrøy kommune (i enkelte tilfeller kan unntak gjøres)
 • Stå uten, eller være i ferd med å miste bolig
 • Personer som med bakgrunn i alder og/eller helse vil ha behov for tilrettelagt boform, sykehjem, bemannet bolig eller omsorgsbolig
 • Personer som står i en krise (ubeboelig hus feks. pga brann, samlivsbrudd o.l.)

 

Kriterier/vilkår

 • Står uten eller i ferd med å miste bolig
 • Kan ikke ha inntekt, formue eller andre alternative muligheter for å bli satt i stand til å selv skaffe bolig

 

For mer informasjon om kriterier og vilkår, se våre retningslinjer PDF document ODT document

Pris for tjenesten

Råd og veiledning fra kommunen er gratis

Samarbeidspartnere

 • NAV
 • Flyktningetjenesten
 • Psykiatritjenesten
 • Barnevernet
 • Skole
 • Andre aktuelle instanser

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å søke om kommunal bolig bruk det digitale søknadsskjemaet som du finner her

Om du ikke har bankid eller av andre grunner ikke kan søke digitalt, kan du sende oss en søknad per post til:

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Merk konvolutten med "søknad om bolig"

 

 

Saksbehandling

Det administrative med kartlegging av søkere, og behandling av søknad ligger hos fagleder. 

Søknader som omhandler institusjon og omsorgsboliger behandles av omsorgsteamet. 

 

Mer informasjon angående saksbehandlingen finner du i våre retningslinjer PDF document ODT document

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende og senest 3 uker etter de er mottatt, dersom du står i en situasjon hvor du er uten bolig kontakter du NAV på telefon 55 55 33 33 for hjelp til nødbolig i påvente av at søknad om bolig fra kommunen behandles. 

Klagemulighet

Vedtak som er fattet er enkeltvedtak, enkeltvedtak kan etter forvaltningsloven §28 påklages. 

Klagefristen vil være 3 uker fra vedtaket er kommet frem til søker. 

 

Klage må være skriftlig og sendes eller leveres til servicetorget ved Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

 

For mer informasjon om hva klagen skal innholde, se forvaltningsloven §32 eller ta kontakt med kommunen for veiledning. 

Kontakt

Telefon: 41365237
Avdeling: Bolig avd.

Tjenesten oppdatert: 15.01.2024 12:55