Dette gjelder blant annet gangveien som knytter sammen Dalgårdveien og Stormyrveien som vist på bildet. 

Vi henstiller innbyggere og besøkende om å respektere kjøreforbudet langs gang- og sykkelveier. Dette gjelder generelt for alle slike veier som er beregnet for gående og syklende.