Fiskeridirektoratet region Nord hadde stor suksess med kartlegging av marin forsøpling i 2018, der vi fikk inn over 50 tips. Tipsene ble undersøkt og det aller meste av avfallet ble samlet inn av akvakulturbedriftene. Nå ønsker vi å fortsette med å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark fylke. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til både anleggsdrift og opprydding.

Tilbakemelding til Fiskeridirektoratet

Dersom dere vet om marint søppel som kommer fra akvakulturnæringen er det flott om dere kan gi oss tilbakemeldinger om dette. I første omgang ønsker vi opplysninger om større avfallskomponenter, slik som; bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, notposer, fortøyninger, rester av skjelloppdrett osv.

Det flott om dere kan gi oss opplysninger om type avfall, mengde, størrelse, lokalisering ol.. Hvis mulig er det ønskelig at dere også oppgir posisjoner, avmerking på kart, bilder eller lignende.

Dersom dere skulle ha kjennskap til hvor avfallet kommer fra, og eventuelle tips til hvordan dette kan fjernes, må dere gjerne gi oss tilbakemelding om det også.

Det bes om at opplysningene sendes til: postmottak@fiskeridir.no og merk eposten med referanse: 20/14545.   Ved behov kan saksbehandler  kontaktes.

Med hilsen
Otto Andreassen, seksjonssjef
Silje-Kristin Jensen, rådgiver