Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen v/Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. Dette for å synliggjøre arbeidet de frivillige gjør og for å få flere til å engasjere seg i frivillig arbeid. Disse midlene til frivillige aktører kommer i tillegg til midlene til fylkeskommunene fra Miljødirektoratets satsing «Ferdselsårer for friluftsliv».

Det er avsatt 2.500.000, - til lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier, og veier i 2022. For å gjennomføre tildeling av disse midler trenger Riksantikvaren bistand fra regionalforvaltningen. Vi ber om at regionalforvaltningen inviterer frivillige lag og organisasjoner til å søke om tilskudd for å tilrettelegge, skjøtte og formidle, lokale, historiske ferdselsårer.

Vi anmoder regionalforvaltningen om å informere frivillige lag og organisasjoner i de respektive fylker om denne satsingen. Fylkeskommunene og Sametinget kan også selv ta initiativ og kontakte lag og foreninger som de vet gjøre en innsats på dette området.

Dette kan man søke om

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Søknadsprosess

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltning som prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen. Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022.

Søknaden til regionalforvaltningen må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter:

  •  organisering av arbeidet
  •  framdrift, budsjett
  • finansiering
  • kontaktinformasjon

Regionalforvaltningen må oversende søknadene og prioriteringene prioriteringer til Riksantikvaren senest fredag 1. april 2022.

Vi vil innen midten av april forestå tildeling av midler.

For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med: Bodil Johanne Paulsen, e-post: bodil.johanne.paulsen@ra.no

Søknaden sendes til fylkeskommunen :

Troms og Finnmark fylkeskommune

Seksjon for kulturarv

Postboks 701

9815 Vadsø

eller e-post: postmottak@tffk.no  merk søknaden Historiske ferdselsårer, att. Marit Chruickshank