Innmelding til skolen

Alle som har barn født i 2018 og skal begynne i 1.klasse høsten 2024 må melde disse inn til kommunen. Vedlagt ligger skjema for innmelding av ditt barn. NB: viktig å huske at det i tillegg må søkes om både SFO og skoleskyss dersom dette er et behov.

 

Skolefritidsordningen

SFO er en ordning som skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barnet. Ordningen skal gi omsorg og tilsyn, et tilbud i tillegg til den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4.klasse, med unntak i spesielle tilfeller.

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen ved skolen. I tillegg ansettes det assistenter og fagarbeidere etter antall påmeldte barn.

Det settes et tak på antall barn i SFO på 35 barn, vi må ut fra det departementet har sagt prioritere opptakene på 6-åringene og oppover, men begrunnelsen fra de foresatte skal også tas hensyn til.

 

Betalingssatser

Prisene i SFO er bestemt av kommunestyret, og er for tiden per måned:

Inntil 6 timer per uke kr 1 070,-

Inntil 12 timer per uke kr 1 569,-

Inntil 20 timer per uke kr 2 209,-

Inntil 28 timer per uke (full plass) kr 3 139,-

Det innvilges søskenmoderasjon på 30% på barn 2, og 50% fra og med barn nummer 3. Dette gjelder også dersom du har barn i både barnehage og SFO.

 

Gratis kjernetid for 1. og 2.klasse

Alle barn i 1. og 2.klasse har 12 timer gratis kjernetid. Du må allikevel søke på samtlige økter du ønsker, men 12 timer vil automatisk bli trukket fra ved fakturering dersom barnet går i 1. eller 2.klasse. Har du kun søkt om inntil 12 timer, vil du ikke motta faktura. 

 

Redusert foreldrebetaling i SFO

En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av husholdningsinntekten for SFO-plass. Om du betaler mer enn 6% av husholdningsinntekten for SFO-plass kan du søke om å få redusert betaling. Dersom barnet bor flere plasser er det inntekten på folkeregistrert adresse som skal legges til grunn for søknaden.

Søknadsskjema for å søke om redusert foreldrebetaling finner du på hjemmesiden til Dyrøy kommune (bruk søkefeltet for og enklere finne det):

Søknad om redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen – DYRØY KOMMUNE (dyroy.kommune.no)

 

Skolemelk

All bestilling av skolemelk gjøres selv av foresatte i portalen til Skolelyst. Der legger du inn dine barn på korrekt klassetrinn, og får også faktura direkte fra dem. Skolemelka leveres til skolen. 

https://www.skolelyst.no/

 

Skoleskyss

I henhold til kommunestyrets vedtak i 2013 har alle elever gratis skyss dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger:

1.– 4. trinn 2 kilometer dersom de kan benytte gang- og sykkelvei, eller har en veistrekning med gatelys som har 50 km/t eller lavere fartsgrense

5. – 10.trinn 4 kilometer

Dersom du bor under denne grensen og mener at barnet allikevel skulle hatt skoleskyss, må dette søkes om. Ofte innvilges det for flere trinn om gangen, slik at om du har et vedtak fra tidligere som er gyldig trenger du ikke søke om gratis skoleskyss før dette vedtaket utgår. 

 

 

Frister

Det er viktig at følgende frister overholdes:

Innmelding av 1.klasse-elever FRIST: 31.01.2024

Søknad om SFO-plass FRIST: 22.03.2024

Søknad om skoleskyss FRIST: 22.03.2024