Oppstart av reguleringsplanarbeidene ble varslet 28.09.2020, og innspill fra involverte og berørte parter er så langt det er mulig tatt inn i planen og/eller kommentert i planbeskrivelse og saksframlegg til politisk behandling.

Planens dokumenter ligger under vedlegg (se under)

Frist for uttalelse, merknad eller innsigelse er satt til fredag 7.mai 2021.