Søknaden sendes med dette på høring til berørte sektormyndigheter. I stedet for tradisjonell nabovarsling sendes søknadene på høring til berørte naboer på lik linje med andre parter i saken (naboliste vedlagt).

For å sikre god medvirkning kunngjøres også dispensasjons søknaden på kommunes hjemmeside.

 

Høringsfrist settes til fredag 19.11.21 (innen 4 uker fra oversendelse).

 

Saksopplysninger

Den 19.04.2021 søker Kime Akva as om samtykke til parallell behandling av dispensasjonssak og akvakultursøknad. Kime Akva AS ønsker å komme i gang med søknadsprosessen om tillatelse etter akvakulturloven og søkte derfor om samtykkeerklæring for å spare tid på prosessen. Kime Akva AS planlegger torskeoppdrett utenfor Storelva og Hagenes i Dyrøy kommune. Det ble fattet følgende vedtak på den søknaden om parallell behandling: «Kommunen vurderer det som sannsynlig at dispensasjon eller planendring vil kunne medføre at akvakulturtiltaket kan gjennomføres og gir derfor samtykke til parallell behandling av dispensasjon fra formål i plan/revidering av plan og saksbehandling etter akvakulturlov. Dette vedtaket er hjemlet i akvakulturloven § 15 annet ledd»

Slik saken stod ved søknad om parallell behandling var altså Rådmannen positiv til å dispensere fra formål i plan. Kime Akva as har tidligere søkt om dispensasjon fra formål i kystsoneplanen for etablering utenfor Hagenes. Den saken har vært på høring og det tas sikte på at den blir politisk behandlet før årsskiftet.

Kime Akva as søker nå om dispensasjon fra formål i plan for etablering av akvakulturanlegg utenfor Storelva litt sør for Sandnes.

Tiltaket/lokaliteten ligger i et område som etter kystsoneplanen er regulert til NFFF (Natur-, Frilufts-, Fiske- og Ferdselsområde) og VFI (Fiske) og er følgelig i strid med formål i plan. For å kunne benytte lokalitetene til torskeoppdrett kreves det derfor dispensasjon fra formål i plan eller revidering av arealplan for området. Figur 1 viser utdrag fra kystsoneplanen over den omsøkte lokaliteten utenfor Storelva. Figuren viser at det er avsatt areal til Fiske (VFI) og til kombinert formål uten akvakultur (NFFF) (se fig. 1).

Figur 1.png

I bestemmelsene til NFFF i kystsoneplanen står det:

«Kombinerte formål- NFFF Sjøarealer om er merket med påskrift NFFF er allmenne flerbruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv.

a) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er likevel ikke til hinder for legging og vedlikehold av infrastruktur som ikke er til ulempe for formålet (sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mv.) eller etablering av enkeltstående båtfortøyninger/anker.

b) Det kan foretas fremtidige utbygginger (moloer, kaier, havner, utdypinger av farled, etc.) etter avklaring gjennom reguleringsplan.

c) Det kan gjennomføres følgende tiltak innenfor området uten reguleringsplan: mindre utvidelse av eksisterende kaier og moloer, bygging av mindre kaier, utlegging av flytebrygger mindre enn 12 m lang jf. PBL § 11-11 nr.3.»

Og videre står det i retningslinjene: «Temakart over fiskeriaktivitet og økologi skal benyttes som grunnlag for vurdering av arealdisponeringer i flerbruksområder. Hensynet til gyte- og oppvekstområder for fiskeyngel og fiskefelt bør tillegges vekt i konflikttilfeller.»

I bestemmelsene til VFI står det ikke noen spesifikk tekst. Men i retningslinjene står følgende: «Temakart over fiskeriaktivitet og økologi skal benyttes som grunnlag for vurdering av arealdisponeringer i flerbruksområder. Hensynet til gyte- og oppvekstområder for fiskeyngel og fiskefelt bør tillegges vekt i konflikttilfeller.»

Bakgrunnen for at området regulert til VFI (Fiske), som ligger ute i sundet, er at området i fiskeridirektoratets kartbaser (https://portal.fiskeridir.no/) (figur 2) er registrert som fiskeplass aktive redskaper som er regionalt viktig. Feltet er et rekefelt. Dette feltet blir direkte berørt med at fortøyningene strekker seg inn i området.

Figur 2.png

Det ligger også et område regulert til fiske (VFI) langs land, nord for det planlagte anlegget. Bakgrunen for dette området er gyteområde for torsk. Med unntak av den sørligste delen inngår dette gyteområdet i gyteområde Finnfjorden – Solbergfjorden som er satt til å være et nasjonalt viktig gyteområde med høy eggtetthet (fig 2). Tiltaket grenser til gyteområdene i sør.

I forhold til ferdsel på sjø vil hvit sektor bli berørt av anleggene og de ligger i gjeldende ferdselsareal for hoved og biled. Se figur 3. I kystsoneplanen er det ikke avsatt ledige arealer til oppdrett av kvitfisk.

Figur 3.png

I en totalvurdering av lokaliteten skriver søker: «Fiskeriarealet for reker i vest vil kunne påvirkes av fortøyningssystemer. Nærhet til gyteområde nord for lokaliteten må risikovurderes nærmere i samråd med fiskeridirektoratet og fylkeskommunen. Ellers er det svært begrensede konsekvenser med hensyn til kartlagte kategorier. Det er flere oppdrettsanlegg i Dyrøyfjorden som allerede er synlig fra land. Lokalitetens beskaffenhet forventes å være svært god, og selskapet vurderer at inngrepet/tiltaket ikke vil vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsene 4.3 og 4.6.»

I søknaden er hensyn og virkninger for fiskeriaktivitet og gyteområder er særlig vurdert. I forhold til fiskeri (arealstatus) er lokaliteten vurdert til liten/moderat negativ konsekvens. I vurderingen står det: «Regionalt viktige rekefelt ca 200 m vest for anlegget. De vestlige fortøyningslinene vil delvis gå inn i dette arealet. Det er imidlertid ikke registrert fiskeriaktivitet i området hos Fiskeridirektoratet de siste årene. Det bør også påpekes at de andre lokalitetene i fjordsystemet har fortøyningsliner ut i dette fiskeriarealet.» Gyteområde torsk er det vurdert til en Liten / moderat negativ konsekvens. I vurderingen står det: «Ca 150 m til gyteområde for torsk. Opphav fiskere 2008/2016. Plasseringen av anlegget er valgt ut fra et ønske om å unngå overlapp med dette området, inkludert fortøyningsliner. Tiltaket er vurdert til å ha liten til moderat negativ konsekvens for gyteområdet. Risiko er forbundet med gyting fra oppdrettsanlegg og krysspåvirkning med villfisk (Rapport Havforskningsinstituttet, 2021). Avlsprogrammet av oppdrettstorsken har imidlertid redusert gyterisiko betydelig. Avbøtende tiltak som luseskjørt vil redusere spredning av eventuelle eggforekomster.» Gytefelt torsk MB er det vurdert til liten/moderat negativ konsekvens. I vurderingen står det: «Ca 1,5 km til gytefelt torsk MB. Gytefeltet er definert som nasjonalt viktig med høy eggtetthet og høy retensjon. Avstanden til anlegget er vurdert til å medføre liten til moderat risiko for gytefeltet.» På bakgrunn av de vurderingene som er utført er det ikke avdekket forhold som vil være til vesentlig hinder for etablering av akvakulturdriftdrift innenfor de definerte arealbegrensninger det er søkt dispensasjon for, og dermed heller ikke en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen 4.3.

 

Vurdering av fordeler og ulemper som omsøkt tiltak medfører

Aspekter som taler for dispensasjon fra NFFF, og VFI (Fiskeformål)

 • • Nye arbeidsplasser og opprettholde bosetting
 • • Kjøp av varer og tjenester
 • • For hvitfiskindustrien vil nye lokaliteter innen torskeoppdrett kunne bidra til jevn og helårlig produksjon.
 • • Nye industriprosjekter som lokal settefiskproduksjon av torsk
 • • Oseanografiske forhold: God strøm på flere dyp i området, og har bunntopografi som sikrer god spredning av næringssalter og restitusjon
 • • Bebygde landområder vil ikke bli fysisk berørt av dette tiltaket

Aspekter som taler mot dispensasjon fra NFFF-, og Fiskeformål

 • • Arealbeslag i NFFF-, og Fiskeområdet, betyr en reduksjon av areal til andre formål en akvakultur.
 • • En ordinær planprosess vil gi en formell og bred demokratisk medvirkning i kommunen mens en dispensasjonsprosess ikke gir det.
 • • Yrkesfiskere, fritidsfiskere og turister får mindre fysisk areal tilgjengelig
 • • Lysforurensning (lovpålagte blinkere)
 • • Støyforurensning fra fôrflåte skal holdes under nivåer satt i utslippstillatelse
 • • Utslipp av næringssalter og organisk stoff
 • • Eventuell kjemikalie/legemiddelbruk: Pga. lokalisering til eksponert område vil det bli god spredning

 

Oppsummering

Ut fra en samlet vurdering er søker kommet til at fordelene med tiltakene er klart større enn ulempene. Ut fra kommunens vurdering, så mener vi at det kan dispenseres fra bestemmelsene i NFFF, og VFI (Fiskeformål) uten at hensynet til arealformålene blir vesentlig tilsidesatt. Dette siden en svært liten del av totale arealer i kystsoneplan innenfor de ulike formål blir berørt. Søknaden ligger vedlagt i sin helhet.

Det legges opp til utvidet medvirkning i saken med utlegging på kommunens hjemmeside og 4 ukers høringsfrist.

 

Høringsfrist settes til torsdag 19.11.21.

 

 

Med hilsen Tore Uthaug rådmann og Ragnvald Tollefsen rådgiver hav- og landbruk