Søknaden sendes med dette over til berørte sektormyndigheter. I stedet for tradisjonell nabovarsling sendes søknadene på høring til berørte naboer på lik linje med andre parter i saken (naboliste vedlagt). For å sikre god medvirkning kunngjøres også dispensasjons søknaden på kommunes hjemmeside.

Høringsfrist settes til fredag 10.09.21.

Saksopplysninger Den 19.04.2021 søker Kime Akva as om samtykke til parallell behandling av dispensasjonssak og akvakultursøknad. Kime Akva AS ønsker å komme i gang med søknadsprosessen om tillatelse etter akvakulturloven og søkte derfor om samtykkeerklæring for å spare tid på prosessen. Kime Akva AS planlegger torskeoppdrett utenfor Sandnes og Hagenes i Dyrøy kommune. Det ble fattet følgende vedtak på den søknaden om parallell behandling:

«Kommunen vurderer det som sannsynlig at dispensasjon eller planendring vil kunne medføre at akvakulturtiltaket kan gjennomføres og gir derfor samtykke til parallell behandling av dispensasjon fra formål i plan/revidering av plan og saksbehandling etter akvakulturlov. Dette vedtaket er hjemlet i akvakulturloven § 15 annet ledd»

Slik saken stod ved søknad om parallell behandling var altså Rådmannen positiv til å dispensere fra formål i plan. Tiltaket/lokaliteten ligger i et område som etter kystsoneplanen er regulert til NFFF (Natur-, Fritufts-, Fiske- og Ferdselsområde) og VFI (Fiske) og er følgelig i strid med formål i plan. For å kunne benytte lokalitetene til torskeoppdrett kreves det derfor dispensasjon fra formål i plan eller revidering av arealplan for området. Figur 1 viser utdrag fra kystsoneplanen over den omsøkte lokaliteten utenfor Dyrøygommen. Figuren viser at det er avsatt areal til Fiske (VFI) og til kombinert formål uten akvakultur (NFFF) (se fig. 1).

Dwn 8hPZMd 7UcAAAAAElFTkSuQmCC

I bestemmelsene til NFFF i kystsoneplanen står det:

Kombinerte formål- NFFF

Sjøarealer om er merket med påskrift NFFF er allmenne flerbruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv.

a) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er likevel ikke til hinder for legging og vedlikehold av infrastruktur som ikke er til ulempe for formålet (sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mv.) eller etablering av enkeltstående båtfortøyninger/anker.

b) Det kan foretas fremtidige utbygginger (moloer, kaier, havner, utdypinger av farled, etc.) etter avklaring gjennom reguleringsplan.

c) Det kan gjennomføres følgende tiltak innenfor området uten reguleringsplan: mindre utvidelse av eksisterende kaier og moloer, bygging av mindre kaier, utlegging av flytebrygger mindre enn 12 m lang jf. PBL § 11-11 nr.3.

Og videre står det i retningslinjene:

Temakart over fiskeriaktivitet og økologi skal benyttes som grunnlag for vurdering av arealdisponeringer i flerbruksområder. Hensynet til gyte- og oppvekstområder for fiskeyngel og fiskefelt bør tillegges vekt i konflikttilfeller.

I bestemmelsene til VFI står det ikke noen spesifikk tekst. Men i retningslinjene står følgende:

Temakart over fiskeriaktivitet og økologi skal benyttes som grunnlag for vurdering av arealdisponeringer i flerbruksområder. Hensynet til gyte- og oppvekstområder for fiskeyngel og fiskefelt bør tillegges vekt i konflikttilfeller.

Bakgrunnen for området regulert til VFI (Fiske) er at området i fiskeridirektoratets kartbaser (https://portal.fiskeridir.no/) er registrert som fiskeplass passive redskaper etter torsk i januar til desember. Opphavet til registreringen er fiskere og det står videre i metadataene til kartflaten fra fiskeridirektoratet brukere er 4-5 fartøy. I tidligere plan var det en lokalitet til laks/ørret her men den er flyttet innover i Dyrøysundet utenfor Mikkelbostad.

dHXdc 2rH 1BYABgU dyD 6p 4VlkSeBzk 8AnCXifmxKs 9VgSsCTwcSRgAd 7HkbM 1iyUBSwInQAIW 4J 0AJVgsWBKwJPBxJGAB 3seRszWLJQFLAidAAhbgnQAlWCxYErAk 8HEk 8F  84NwDpf 2e 4gAAAABJRU 5ErkJggg==

I forhold til ferdsel på sjø vil hvit sektor kunne bli berørt av anleggene og de ligger i gjeldende ferdselsareal for hoved og biled. Se figur 3.

R 643wOfqwf X 6T 6IsVxMOPYAAAAAElFTkSuQmCC

I kystsoneplanen er det ikke avsatt ledige arealer til oppdrett av kvitfisk.

I en totalvurdering av lokaliteten skriver søker: «Landområdene på Dyrøy nord for anleggsområdet er forbundet med en del viktig friluftsliv. Ellers er det svært begrensede konsekvenser med hensyn til kartlagte kategorier. Det er flere oppdrettsanlegg i Solbergfjorden som allerede er synlig fra friluftsområdet. Lokalitetens beskaffenhet er svært god, og selskapet vurderer at inngrepet/tiltaket ikke vil vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen 4.3»

Hensyn og virkninger for fiskeriaktivitet og gyteområder er særlig vurdert. I forhold til fiskeri (arealstatus) er lokaliteten vurdert til liten/middels negativ konsekvens.

Regionalt viktige rekefelt ca 2 km sør og 1,2 km sørøst for anlegget. Anlegget med fortøyninger vil ha overlapp med fiskeriareal med passive redskap (garn, 4-5 fartøy, torsk). Det er imidlertid ikke registrert fiskeriaktivitet (AIS registrering passive faste redskap) i området hos Fiskeridirektoratet de siste årene.

I forhold til gyteområde torsk er det vurdert til en ubetydelig/liten negativ konsekvens. ca 5 km til gyteområde for torsk i Faksfjorden. Opphav fiskere 2008/2016. Avstanden til anlegget er vurdert til å ikke medføre vesentlig risiko for gyteområdet (annen art). I forhold til gytefelt torsk MB er det vurdert til liten/moderat negativ konsekvens. ca 150 m til gytefelt torsk MB. Gytefeltet er definert som lokalt viktig med lav eggtetthet og lav retensjon. Avstanden til anlegget er vurdert til å ikke medføre vesentlig risiko for gytefeltet.

På bakgrunn av de vurderingene som er utført er det ikke avdekket forhold som vil være til vesentlig hinder for etablering av akvakulturdriftdrift innenfor de definerte arealbegrensninger det er søkt dispensasjon for, og dermed heller ikke en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen 4.3.

Vurdering av fordeler og ulemper som omsøkt tiltak medfører

Aspekter som taler for dispensasjon fra NFFF, og VFI (Fiskeformål)

• Nye arbeidsplasser og opprettholde bosetting

• Kjøp av varer og tjenester

• For hvitfiskindustrien vil nye lokaliteter innen torskeoppdrett kunne bidra til jevn og helårlig produksjon.

• Nye industriprosjekter som lokal settefiskproduksjon av torsk

• Oseanografiske forhold: God strøm på flere dyp i området, og har bunntopografi som sikrer god spredning av næringssalter og restitusjon

• Bebygde landområder vil ikke bli fysisk berørt av dette tiltaket

 

Aspekter som taler mot dispensasjon fra NFFF-, og Fiskeformål

 

• Arealbeslag i NFFF-, og Fiskeområdet, betyr en reduksjon av areal til andre formål en akvakultur.

• En ordinær planprosess vil gi en formell og bred demokratisk medvirkning i kommunen mens en dispensasjonsprosess ikke gir det.

• Yrkesfiskere, fritidsfiskere og turister får mindre fysisk areal tilgjengelig

• Lysforurensning (lovpålagte blinkere)

• Støyforurensning fra fôrflåte skal holdes under nivåer satt i utslippstillatelse

• Utslipp av næringssalter og organisk stoff

• Eventuell kjemikalie/legemiddelbruk: Pga. lokalisering til eksponert område vil det bli god spredning

Oppsummering

Ut fra en samlet vurdering er søker kommet til at fordelene med tiltakene er klart større enn ulempene. Ut fra kommunens vurdering, så mener vi at det kan dispenseres fra bestemmelsene i NFFF, og VFI (Fiskeformål) uten at hensynet til arealformålene blir vesentlig tilsidesatt. Dette siden en svært liten del av totale arealer i kystsoneplan innenfor de ulike formål blir berørt. Det legges opp til utvidet medvirkning i saken med utlegging på kommunens hjemmeside og 6 ukers høringsfrist.

Høringsfrist settes til fredag 10.09.21.

 

Ragnvald Tollefsen

rådgiver hav- og landbruk