Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelp til å skaffe bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Ut ifra din situasjon, kan kommunen hjelpe deg med

 • råd om økonomi
 • forskjellige tjenester du kan søke om
 • hjelp til å søke støtte eller lån
 • leie av kommunal bolig
 • hjelp i en kjøps- eller leieprosess
 • hjelp til mestring i en bosituasjon.

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd, veiledning og hjelp.

Som utgangspunkt vil man tildeles kommunal bolig for maksimalt 3 år, det må innen 6 mnd. Før utløpstid på kontrakt søkes om forlengelse.

Målgruppe

Personer som ikke klarer å skaffe eller beholde en permanent bolig.

De som av økonomiske og/eller sosiale årsaker ikke klarer å skaffe eller finne seg bolig på egenhånd.

 • Over 18 år
 • Lovlig opphold i Norge
 • Folkeregistret i Dyrøy kommune (i enkelte tilfeller kan det gjøres unntak fra dette)
 • Stå uten eller være i ferd med å miste egnet bolig
 • Personer som med bakgrunn i alder og/eller helse har behov for tilrettelagt boform som for eksempel. langtidsopphold i sykehjem, bemannet omsorgsbolig eller omsorgsbolig
 • Den som søker kan ikke ha inntekt, formue eller alternativer muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger

Kriterier/vilkår

For å motta denne tjenesten må du ha lovlig opphold i Norge og kommunen må vurdere at du er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Hver sak blir vurdert selvstendig, det vil ved søknad bli vurdert hvilken type bistand hver enkelt har behov for, og hvilke alternativer som finnes

Se de kommunale retningslinjene for utfyllende informasjon.

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave.

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du ber om hjelp vil kommunen ta stilling til om du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Kommunen fatter et enkeltvedtak om å gi bistand eller å avslå bistand. Hvis kommunen vurderer at de skal gi deg hjelp, vil det stå i vedtaket hva hjelpen skal gå ut på.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket eller mener at kommunen ikke har fulgt reglene for saksbehandling, kan du klage. Klagen sendes til Statsforvalteren i ditt fylke. Kommunen kan hjelpe deg med klagen.

Kontakt

Søknadskjema for kommunal bolig finner du her
Fagleder, bolig kan kontakes på tlf. 413 65 237

Tjenesten oppdatert: 29.06.2023 09:58