Vi beklager den situasjonen som våre abonnenter opplevde. Vann er en samfunnskritisk forsyning som gir store konsekvenser når problemer som dette oppstår. Kommunen som vannverkseier vil jobbe hardt for å prøve å unngå at man kommer i en slik situasjon igjen.

Både formannskapet og kommunestyret har fått en gjennomgang av saken i flere runder, senest som sak til behandling i kommunestyret den 27. mai. Saksfremlegget beskriver de faktorer som er viktig å belyse - og har konkludert med årsak.

Hovedårsak er knyttet til to forhold:  
1. Høyt uttak pga spyling i Bjørkebakken (utført av kommunen selv). Omfanget var betydelig og var den utløsende årsak til bortfall av vann.
2. Vannlekkasjer i kommunens gamle spredenett som har medført et uttak av vann fra anlegget som ligger betydelig over et normalforbruk.

I tillegg så var vannstanden i vannet forholdsvis lavt, noe som derved genererer en noe lavere kapasitet. Men denne faktoren er ikke av vesentlig betydning i forhold til hendelsen.

I saksframlegget beskrives også tiltak for å redusere risikoen mest mulig for å unngå at en slik hendelse oppstår igjen, blant annet lekkasjeutbedring, internkontroll osv.

Link til saksfremlegget finnes her.

Kommunen som vannverkseier vil jevnlig søke å informere våre abonnenter om status for de tiltak som iverksettes.