Målselv (Odd-Arthur Larsen), ordførerne i Senja (Tom Rune Eliseussen), Sørreisa (Jan-Eirik Nordahl) og Dyrøy (Marit Alvig Espenes) var representert på møtet., samt styreleder Arnfinn Andersen og daglig leder Vidar Gunnberg.

Studiesenteret har også i 2022 hatt høy aktivitet knyttet til sine studietilbud Feil! Filnavn er ikke angitt.med samlet ca. 250 – 300 studenter ved profesjonsstudier, årsstudier, enkeltemner og masterstudier. Studiesenteret har fått stor oppmerksomhet og det gode samarbeidet med kommunene i en samlet region tilskrives mye av suksessen. Studiesenteret har i år fått over 1 million av midlene regjeringen har satt av gjennom tilskuddsordningen for studiesentre.

I tildelingsbrevet fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fremheves:

Studiesenteret er godt etablert med tilbud spredt i hele regionen som alle ser ut til å rekruttere godt. De viser til systematisk og godt samarbeid med kommunene og næringslivet om kartlegging av behov, og det gjøres mange ulike tiltak for å informere og rekruttere studenter. De har velfungerende avtaler med UiT, Fagskolen Nord og AOF. De legger til rette for fysiske læringsmiljø i alle kommunene (studentene har tilgang 24/7), de har avtaler om bibliotektjenester, og de gjennomfører dialogmøter med studentene om tilrettelegging av fysiske og digitale læringsarenaer. Studiesenteret søker om midler til tre konkrete prosjekter/tiltak, der to av dem i utgangspunktet ikke er knyttet til ordinær drift og således utenfor utlysningens formål. I sum oppfyller likevel studiesenterets aktivitet formålet med utlysningen på en god måte. Søknadsbeløpet er innenfor rammen for tildelingen.